HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLÁKOVÁ Jana
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Produkce řepy cukrové v rámci Společné zemědělské politiky EU – efekt na trojúhelník: konkurenceschopnost – veřejné statky ze zemědělství – resilience venkova
Sugar Beet Production within Common Agri­cultural Policy – Effect on Triangle: Competitiveness – Public Goods – Rural Resilience


Sugar beet production is a self-standing production sector, not only as a result of a special regime of protection through quotas, i.e. measures which were terminated in 2017 with much discussed effects on the competitiveness of primary producers. It may, or should, just as other production sectors, ensure a sufficient degree of delivery of non-commodity public goods, e.g. for socioeconomic standards in rural regions (rural viability or resilience) and also for environmental public goods (agricultural landscape; soil structure and soil organic matter levels; groundwater quality; groundwater availability; natural water retention to facilitate flood resilience; biodiversity linked to agroecosystems; air quality; climate stability – use of renewable energy resources; climate stability – soil carbon sequestration). Focus on the support of economic competitiveness used to be a part of the early trend to support production, sometimes also called „productivism“.

Key words: sugar beet production, Good Agricultural and Environmental Conditions, farm subsidies.


Produkce cukrové řepy je svébytným výrobním sektorem nejen kvůli zvláštnímu režimu ochrany pomocí kvót, tj. opatření, která byla ukončena v roce 2017 s často diskutovanými důsledky pro konkurenceschopnost výrobců. Jako ostatní výrobní sektory může nebo má zajistit dostatečnou míru produkce nekomoditních veřejných statků, jak pro socioekonomickou úroveň života na venkově (životaschopnost čili resilience venkovských ekonomik), tak pro životní prostředí (zemědělská krajina; strukturální kvalita půd, včetně obsahu humózních složek; jakost podzemní vody; dostupnost podzemní vody; odolnost proti suchu v rámci retence, tj. zadržování vody v krajině; biologická rozmanitost v návaznosti na zemědělské systémy; kvalita ovzduší; stabilita klimatu – využití obnovitelných zdrojů energie; stabilita klimatu – zásoby uhlíku v rostlinném pokryvu a zemědělských půdách). Soustředění na podporu ekonomické konkurenceschopnosti výrobců bylo součástí trendu podpory produkce, někdy též nazývaného „produktivismus“.

Klíčová slova: produkce řepy cukrové, standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, dotace zemědělství.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 372–376.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz