HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

IVANIČ PORHAJAŠOVÁ Jana, NOSKOVIČ Jaroslav, BABOŠOVÁ Mária
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Biodiverzita epigeických skupín v porastoch repy cukrovej
Biodiversity of Epigeic Groups in Sugar Beet Stands


The aim of the study was to evaluate the biodiversity of epigeic groups in sugar beet stands. The importance of biodiversity in ecosystems is indispensable, since all the present groups of soil fauna, regardless of their quantity, have ecological functions. The research was carried out in the agro-ecosystem of Kolíňany university farm, in 2002, 2005 and 2007, using the soil traps method. During the three-year period, 38 526 specimen belonging to 22 zootaxonomic units were obtained. Coleoptera, Collembola, Araneida, Acarina, and Opilionida were the most numerous. Diptera were subdominant. Chilopoda, Hymenoptera, Larvae, Formicoidae, Diplopoda, Aphidinae, Dermaptera, Heteroptera, Lumbricidae, Lepidoptera, Muridae, Auchenorrhyncha, Psocoptera, Isopoda, Siphonaptera, Saltatoria were at recedent, more precisely subrecedent level. The calculated indexes of species identity, identity of dominance, and degree of diversity confirmed the suitability of agro-ecosystem environment conditions that are influenced by human activity. Based on the statistical evaluation, the occurrence of the monitored epigeic groups was affected by factors such as: year, temperature and rainfall. The impact of the cultivated crops was not confirmed. Despite the strong anthropic pressure, the agro-ecosystems show appropriate micro-settings for the present zoofauna which is crucial in terms of provision of ecological functions.

Key words: agroecosystem, Beta vulgaris, biodiversity, Coleoptera.


Cieľom práce bolo vyhodnotiť biodiverzitu epigeických skupín v poraste cukrovej repy. Význam biodiverzity v ekosystémoch je nenahraditeľný, nakoľko všetky prítomné skupiny pôdnej fauny, bez ohľadu na ich početnosť, zastávajú ekologické funkcie. Výskum bol realizovaný v agroekosystéme, v rokoch 2002, 2005 a 2007, na lokalite VPP Kolíňany, metódou zemných pascí. Počas trojročného obdobia bolo získaných 38 526 exemplárov, prislúchajúcich k 22 taxonomickým zoologickým jednotkám. Najpočetnejšie zastúpenie vykazovali Coleoptera, Collembola, Araneida, Acarina a Opilionida. Subdominantné zastúpenie vykazovali Diptera. Na úrovni recedentného, resp. subrecedentného zastúpenia boli prítomné Chilopoda, Hymenoptera, Larvae, Formicoidae, Diplopoda, Aphidinae, Dermaptera, Heteroptera, Lumbricidae, Lepidoptera, Muridae, Auchenorrhyncha, Psocoptera, Isopoda, Siphonaptera a Saltatoria. Vypočítané indexy druhovej identity, identity dominancie a stupňa diverzity potvrdili vhodnosť podmienok prostredia agroekosystému, ktorý je ovplyvnený činnosťou človeka. Na základe štatistického vyhodnotenia bol výskyt monitorovaných epigeických skupín ovplyvnený faktormi ročník, teplota a zrážky. Vplyv pestovanej plodiny sa štatisticky nepotvrdil. Agroekosystémy napriek silnému antropickému tlaku vykazujú vhodné mikrostanovištia pre prítomnú zoofaunu, ktorá je rozhodujúca z hľadiska poskytnutia ekologických funkcií.

Kľúčové slová: agroekosystém, Beta vulgaris, biodiverzita, Coleoptera.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 310–313.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz