HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VRTÍLEK Petr, SMUTNÝ Vladimír, DRYŠLOVÁ Tamara, NEUDERT Lubomír
(Mendelova univerzita v Brně)

Vliv různého zpracování půdy na výnos a cukernatost cukrovky v letech 2015–2017
Influence of Different Soil Tillage on Yield and Sugar Contents of Sugar Beet in 2015–2017


The aim of the field trial performed in 2015–2017 was to evaluate not only the effect of the given year, but also the three different types of soil tillage on the yield and sugar content of sugar beet. The field trial was carried out as a part of a long-term field trial at the field experimental station in Žabčice, located in a maize production area. In terms of precipitation, this location belongs to the dry areas of the Czech Republic. Sugar beet was grown after winter wheat pre-crop. The soil was treated in different ways, namely ploughing to a depth of 0.24 m, shallow loosening to a depth of 0.15 m and direct sowing (sowing into untreated soil). The three-year results of sugar beet yields revealed that the there is no statistical significance in the effect of soil tillage. However, a higher yield was obtained after direct sowing (87.98 t/ha), followed by ploughing and shallow loosening. The difference between direct sowing and ploughing was only 0.15 t/ha, but between direct sowing and shallow loosening it was 2.18 t/ha. Also, statistical significance was confirmed in the case of effect of year and interaction of year with soil tillage on the subsequent sugar beet yield. In terms of sugar content, a significant effect of soil tillage, year and interaction of year and soil tillage was identified. The highest sugar content was achieved by reduced soil tillage, i.e. after direct sowing (20.2%).

Key words: soil tillage, yield, sugar content, beet, maize production area.


Cílem polního pokusu z let 2015–2017 bylo vyhodnotit nejen vliv ročníku, ale také tří různých způsobů zpracování půdy na výnos a cukernatost cukrové řepy. Polní pokus byl proveden, v rámci dlouhodobého polního pokusu, na polní pokusné stanici v Žabčicích, která se nachází v kukuřičné výrobní oblasti. Tato lokalita patří z hlediska srážkových poměrů k suchým oblastem České republiky. Cukrovka byla pěstována po předplodině ozimé pšenici. Půda byla zpracovávána různými způsoby, a to orbou na hloubku 0,24 m, mělkým kypřením do hloubky 0,15 m a přímým setím (setí do nezpracované půdy). Z dosažených tříletých výsledků výnosu cukrovky vyplynulo, že statistická průkaznost nebyla dosažena u vlivu zpracování půdy. Avšak vyššího výnosu bylo dosaženo po přímém setí (87,98 t/ha), následované orbou a mělkým kypřením. Rozdíl mezi přímým setím a orbou činil pouhých 0,15 t/ha, ale mezi přímým setím a mělkým kypřením již 2,18 t/ha. Dále bylo zjištěno, že statistická průkaznost byla potvrzena u vlivu ročníku a interakce ročníku se zpracováním půdy na následný výnos cukrovky. Z hlediska cukernatosti cukrovky byl již zjištěn průkazný vliv zpracování půdy, ale i ročníku a interakce ročníku se zpracováním půdy. Nejvyšší cukernatost byla dosažena redukovaným zpracováním půdy, tedy po přímém setí (20,2 %).

Klíčová slova: zpracování půdy, výnos, cukernatost, cukrovka, kukuřičná výrobní oblast.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 304–308.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz