HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

URBAN Jaroslav, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Navýšení výnosu a jakosti cukrové řepy pomocí listové výživy a biologicky aktivních látek
Increased Yield and Quality of Sugar Beet by Means of Foliar Nutrition and Biologically Active Substances


The article evaluates long term experiments (2006–2015) with gel based potassium fertilizer (K-gel 175), which were realized at the Research Center of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources of the Czech University of Life Sciences in Prague. The contribution of K-gel 175 to increase root yield and root yield converted to 16% sugar content was evaluated by statistical analysis as statistically highly significant. The root yield converted to 16% sugar content was higher than the control variant by 4.9 t/ha. The article further evaluates the results of the 2017 experiment, in which the foliar fertilizer FORTE gama, K-gel 175, Retefos prim and the biologically active substances NanoFYT Si and N-Fenol max were studied. The application of the preparations was carried out in stage 6 of true leaves and in August, so that joint applications with herbicides and fungicides could be performed. The highest root yield converted to 16% sugar content (112.2 t/ha), was observed in the application of FORTE gama and N-Fenol max in the 6 true leaves stage together with the application of K-gel 175 and Retafos prim in August). This variation exceeded the control by 6.9 t/ha in the root yield converted to 16% sugar content. Application of the monitored preparations always resulted in higher root yield, higher polarization sugar yield, higher white sugar yield and higher root yield converted to 16% sugar content. At the same time, reduction in the molasses content, i.e. substances that reduce white sugar yield, was achieved.

Key words: sugar beet, foliar nutrition, biologically active substances, yield, technological quality.


Příspěvek hodnotí dlouholeté pokusy (2006–2015) s gelovým listovým hnojivem s obsahem draslíku (K-gel 175), které byly realizovány na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU v Červeném Újezdě. Přínos K-gelu 175 na navýšení výnosu bulev a výnosu bulev při 16% cukernatosti (výnos řepy standardní kvality) byl analýzou rozptylu vyhodnocen jako statisticky vysoce průkazný. Výnos bulev přepočtený na 16% cukernatost byl v porovnání s variantou kontrolní o 4,9 t/ha vyšší. Příspěvek dále hodnotí výsledky pokusu z roku 2017, kde bylo sledováno listové hnojivo FORTE gama, K-gel 175, Retefos prim a biologicky aktivní látky NanoFYT Si a N-Fenol max. Aplikace přípravků byla realizována ve fázi 6 pravých listů a v průběhu měsíce srpna, tedy tak, aby bylo možné využít společné aplikace s herbicidy a fungicidy. Díky vysokému výnosu bulev a vyšší cukernatosti dosáhla jednoznačně nejvyššího výnosu bulev přepočteného na 16% cukernatost (112,2 t/ha) varianta s aplikací FORTE gama a N-Fenolu max ve fázi 6 pravých listů společně s aplikací K-gelu 175 a Retafosu prim v srpnu. Ve výnosu bulev přepočteném na 16% cukernatost převyšovala tato varianta variantu kontrolní o 6,9 t/ha. Aplikací sledovaných přípravků bylo dosaženo vždy vyššího výnosu bulev, vyššího výnosu polarizačního a bílého cukru a vyššího výnosu bulev při 16% cukernatosti. Zároveň bylo dosaženo snížení obsahu melasotvorných látek, tedy látek, které snižují výtěžnost bílého cukru.

Klíčová slova: řepa cukrová, listová výživa, biologicky aktivní látky, výnos, technologická jakost.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 188–194.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz