HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOŠŤÁLOVÁ Jana, TETŘEVOVÁ Liběna
(Univerzita Pardubice)

Spolufinancování CSR aktivit cukrovarnických podniků : Možnosti podpory ze zdrojů Evropské unie v České republice
Co-financing of CSR Activities of Sugar-Producing Enterprises : Opportunities for EU-Funded Support in Czech Republic


An opportunity for sugar-producing companies operating in the Czech Republic in the context of the approaching market liberalization and the social trend in the form of a requirement to apply the concept of corporate social responsibility (CSR) is the possibility of co-financing CSR activities from the European Union funds. Sugar-producing companies in the Czech Republic have the opportunity to receive support for financing their activities in the economic and social areas as well as the area of environmental responsibility. In the 2007–2013 programming period, however, only two out of five sugar-producing companies benefited from the possibility to co-finance CSR activities from the European Structural and Investment Funds. They received almost CZK 34 million for two environmental responsibility projects and one social responsibility project. In the 2014–2020 programming period, not even a single sugar-producing company has taken the opportunity to co-finance CSR activities from the EU so far. They could use the resources of the Operational Programme Environment, Employment, Enterprise and Innovation for Competitiveness and the Rural Development Programme. However, a wider use of these funds requires the adoption of adequate measures at the individual company level. In particular, it is necessary to prepare selected staff for this issue and ensure their education both in the area of methodological support framework and project management. Attention should also be paid to the development of partnerships that will provide a synergy effect.

Key words: sugar producers, corporate social responsibility, project co-financed by European Structural and Investment Funds, Czech Republic.


Příležitostí cukrovarnických firem působících v České republice v kontextu liberalizace trhu i společenského trendu v podobě požadavku na uplatňování konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) je možnost spolufinancování CSR aktivit ze zdrojů Evropské unie. Cukrovarnické firmy v České republice mají možnost získat podporu jak na financování aktivit v oblasti ekonomické, sociální, tak i environmentální odpovědnosti. V programovém období 2007–2013 však možnosti spolufinancovat CSR aktivity z Evropských strukturálních a investičních fondů využily pouze dvě z pěti cukrovarnických firem. Na dva projekty v oblasti environmentální odpovědnosti a jeden projekt v oblasti sociální odpovědnosti získaly téměř 34 mil. korun. V programovém období 2014–2020 zatím možnosti spolufinancovat CSR aktivit ze zdrojů Evropské unie nevyužila ani jedna cukrovarnická firma. Využít přitom lze jak prostředků operačního programu Životní prostředí, Zaměstnanost, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tak Programu rozvoje venkova. Širší využití těchto prostředků však vyžaduje přijetí adekvátních opatření na úrovni jednotlivých firem. Zejména je třeba specializovat vybrané pracovníky na tuto problematiku a zajistit jejich vzdělávání jak v oblasti metodického rámce podpory, tak projektového managementu. Pozornost je třeba také zaměřit na rozvoj partnerství, která se stanou zdrojem synergického efektu.

Klíčová slova: cukrovary, společenská odpovědnost firem, projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 156–158.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz