HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, ERNST Dávid, GAŽO Ján
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od ročníka a foliárnej aplikácie biologicky aktívnych látok a hnojív
Formation of Sugar Beet Yield and Sugar Content Depending on Year and Foliar Application of Biologically Active Substances and Fertilizers


In field experiments with the sugar beet variety Predator the effect of the plant biostimulator BlackJak as well as the fertilizer Cukrovital K 400 on the root yield and sugar content were studied on the plots of the Center of Biology and Plant Ecology at the FAFR SUA in Nitra, Dolná Malanta, in 2015 and 2016. The experiment was carried out in a warm corn production area with an average annual temperature of 10.2 °C and an average annual rainfall of 539 mm, depending on the precipitation levels of each year. The statistically highest root production compared to the control (80.97 t/ha) was found in treatment with combination of BlackJak and Cukrovital K 400 (89.74 t/ha), as well as a standalone application of Cukrovital K 400 (88.46 t/ha). The beneficial effect of the products on root yields was more significant in 2016 when a higher amount of rainfall was recorded in the summer months. Application of BlackJak in the experiments positively affected the sugar content. The average sugar content in the two evaluated years reached 18.49% and was statistically significant higher than control (17.38%). The influence of the years also reflected on the sugar content, when the digestion in 2016 was significantly higher than in 2015, but we did not detect any differences in sugar content in case of combined application of fertilizer and biostimulator. Using the tested products, the Cukrovital K 400 application increased root yield, the BlackJak application increased sugar content, and their combination supported higher crop yields while maintaining the desired level of sugar content.

Key words: sugar beet, weather conditions, biologically active substances, root yield, sugar content.


V poľných pokusoch s repou cukrovou odrody Predátor, realizovaných v rokoch 2015–2016 na pozemkoch Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre (Dolná Malanta), bol skúmaný vplyv rastlinného biostimulátora BlackJak, ako aj hnojiva Cukrovital K 400, na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej. Pokus sa realizoval v teplej kukuričnej výrobnej oblasti  priemernou ročnou teplotou 10,2 °C a priemerným ročným úhrnom zrážok 539 mm v závislosti od zrážkových pomerov jednotlivých rokov. Štatisticky preukazne najvyššia produkcia buliev v porovnaní s kontrolou (80,97 t/ha) bola zistená vo variante spoločnej kombinácie prípravkov BlackJak a Cukrovital K 400 (89,74 t/ha), ako aj samostatnej aplikácie hnojiva Cukrovital K 400 (88,46 t/ha). Priaznivý efekt prípravkov na úrodu buliev bol výraznejší v roku 2016, kedy bola zaznamenaná vyššia suma zrážok v letných mesiacoch. Aplikácia prípravku BlackJak v pokusoch pozitívne ovplyvňovala cukornatosť. Priemerná cukornatosť z oboch hodnotených rokov dosiahla 18,49 % a bola štatisticky vysoko preukazne vyššia v porovnaní s kontrolou 17,38 %. Vplyv ročníka sa prejavil aj na cukornatosti kedy cukornatosť v roku 2016 bola preukazne vyššia než v roku 2015, ale pri kombinovanej aplikácii hnojiva a biostimulátora sme nezaznamenali rozdiely v cukornatosti. Použitím testovaných prípravkov aplikácia Cukrovital K 400 zvyšovala úrodu buliev, cukornatosť aplikácia biostimulátora BlackJak, pričom ich kombinácia podporila vyššie úrody buliev so zachovaním požadovanej úrovne cukornatosti.

Kľúčové slová: repa cukrová, poveternostné podmienky, biologicky aktívne látky, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 141–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz