HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTROBACH Jan, MIKULKA Jan, PAVLŮ Vilém
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

Regenerace čistce bahenního (Stachys palustris L.), významného plevele řepy cukrové
Regeneration of Marsh Woundwort (Stachys palustris L.) as Significant Weed of Sugar Beet


Stachys palustris is one of the most important weeds. It significantly infests wide-ranging crops including sugar beet. On arable land, it reproduces mainly vegetatively. It can produce a large number of rhizomes that are able to regenerate. Therefore, our experiment focused on the regeneration strategy of the rhizome segment (length 2.5 cm) planted in different depths (1, 2, 4, 6, 8, 12 and 16 cm). During the experiment, growth of the above-ground shoots was evaluated. At the end of the experiment, the following parameters were evaluated: dry matter weight of aboveground and belowground biomass, mean height and number of shoots. The best regenerated rhizomes were those planted in soil depth 1–2 cm that produced the most above ground (0.25 g) and belowground (0.12 g) biomass, the most rhizomes (1.0 piece) with the greatest mean height (22.8 cm). The marginal depth from which the rhizome segments are able to regenerate is 12 cm. From depth greater than 16 cm, the rhizome regeneration does not occur, but the rhizomes remain alive. The results show that untreated Stachys palustris plants in forecrop of sugar beet mean their problematic regulation in the following crop. Its regular control can prevent long-term regeneration of vegetative diasporas.

Key words: weed, Stachys palustris L., regeneration, rhizomes.


Čistec bahenní patří mezi významné vytrvalé druhy. Významně zapleveluje širokořádkové plodiny včetně řepy cukrové. Na orné půdě se rozmnožuje především vegetativně. Dokáže vytvářet velké množství oddenků, které jsou schopny regenerace. Proto byly experimenty zaměřeny na regeneraci segmentu oddenku (délka 2,5 cm) vysazených do různých hloubek (1, 2, 4, 6, 8, 12 a 16 cm). V průběhu experimentu byly hodnoceny přírůstky nadzemních výhonků. Na konci experimentu byly hodnoceny následující parametry: hmotnost sušiny z nadzemní a podzemní biomasy, průměrná výška a počet výhonů. Nejlépe regenerovaly oddenky vysazené v povrchových vrstvách půdy (1–2 cm), které vyprodukovaly nejvíce nadzemní (0,25 g) a podzemní (0,12 g) biomasy, nejvíce oddenků (1 ks) s největší průměrnou výškou (22,8 cm). Hraniční hloubkou, ze které segmenty oddenků ještě regenerují je 12 cm. Z 16cm hloubky regenerace neprobíhá, ale oddenky zůstávají životné. Výsledky ukazují, že ponecháním rostlin čistce bahenního v předplodinách řepy cukrové znamená jejich problematickou regulaci v následující plodině, která je ztížená postupnou a dlouhodobou regenerací z vegetativních diaspor.

Klíčová slova: plevel, Stachys palustris L., regenerace, oddenek.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 134–139.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz