HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír, RAŠOVSKÝ Marek, BUDAY Miroslav
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


A field polyfactor experiment with sugar beet monitored the influence of annual weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600 on root yield, sugar content and polarized sugar yield. The experiment was carried out in years 2014 and 2015 at EXBA SPU (Slovak University of Agriculture) in Nitra – Dolná Malanta. The experiment studied four sugar beet varieties (Antek, Kant, Galvani, Kosmas) and biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600. The influence of weather conditions on all the studied parameters (root yield – RY, sugar content – SC, polarized sugar yield – PSY) was highly significant. The influence of variety on SC was statistically highly significant; RY was not influenced. The highest PSY was reached by the Galvani variety and the lowest by the Kant variety. Biopreparations Alga 600 increased RY and PSY in the two-year average in comparison to the control variant. The difference in root yield was statistically significant. The influence of Alga 300 P and K on the studied parameters (RY, SC, PSY) compared to the control variant was not significant.

Key words: sugar beet, weather conditions, biopreparation, variety, root yield, sugar content, polarized sugar yield.


V poľnom viacfaktorovom pokuse s repou cukrovou bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov, odrody a biopreparátov Alga 300 P a Alga 300 K, resp. Alga 600 na úrodu buliev, cukronatosť (digesciu) a úrodu polarizačného cukru. Pokus bol realizovaný v rokoch 2014 a 2015 na EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse boli sledované štyri odrody repy cukrovej (Antek, Kant, Galvani, Kosmas) a biopreparáty Alga 300 P a K a biopreparát Alga 600. Vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov bol na všetky sledované parametre (úrodu buliev – Úb, cukronatosť – Dg, úrodu polarizačného cukru – Úpc) štatisticky vysoko preukazný. Odroda ovplyvnila štatisticky vysoko preukazne Dg. Úb ovplyvnená nebola. Najvyššiu Úpc dosiahla odroda Galvani a naopak najnižšiu odroda Kant. Biopreparát Alga 600 v porovnaní s kontrolou zvýšil v priemere dvoch rokov Úb aj Úpc v porovnaní s kontrolou. Rozdiel v Úb bol štatisticky významný. Vplyv Alga 300 P a K na sledované parametre (Úb, Dg a Úpc) bol v porovnaní s kontrolou nepreu kazný.

Kľúčové slová: repa cukrová, klimatické podmienky, biopreparát, odroda, úroda buliev, cukornatosť, úroda polarizačného cukru.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (3): 96–100.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz