HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 6.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 6)


The article describes measuring weirs and flumes used for flow measurement in open channels. It presents a theoretical description of the function of the measuring weir and describes the components of measuring weirs and Parshall flumes. The article also shows their applicability for measuring the flow of wastewater. Alternative methods of measuring the flow velocity of fluids in open channel are also presented here; these methods include a magnetic-inductive sensor and a contactless laser sensor based on the Doppler Effect.

Key words: flow measurement in open channels, weirs and flumes, Parshall flume, measuring flow velocity in open channels, laser velocity sensor.


V článku jsou popsány měřicí přepady a žlaby používané k měření průtoku v otevřených kanálech. Je uveden teoretický popis funkce měřicího přepadu a jsou popsány konstrukční prvky přepadu a Parshallova žlabu. Ukázány jsou možnosti jejich využití při měření průtoku odpadních vod. Popsány jsou i alternativní metody měření rychlosti proudění kapalin v otevřených kanálech; jedná se o magneticko-indukční snímač a bezdotykový laserový senzor na principu Dopplerova jevu.

Klíčová slova: měření průtoku v otevřených kanálech, přepady a žlaby, Parshallův žlab, měření rychlosti proudění v otevřených kanálech, laserový senzor rychlosti proudění.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (11): 366–369.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz