HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Marián, HOLÚBEK Ivan, BOHÁČIKOVÁ Andrea
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem v Slovenskej republike
Impact of Sugar Beet Production on the Economic Performance of Farms in Slovakia


The paper evaluates the impact of sugar beet on the economic performance of farms in Slovakia in the period of years 2004–2014. Based on the individual farm data in Slovakia, we analyze the effect of sugar beet on ratios return on assets, subsidies per sales, sales per employee and annual wages per employee. Based on the data reflecting 72% of agricultural land in Slovakia and around 1400 farms in each of the years we conclude that sugar beet contributes to growth in productivity of the farms, wage growth and reduces the importance of public resources in the form of subsidies. Farms cultivating sugar beet achieve higher average return on assets, which, however, could not be statistically confirmed in the monitored years.

Key words: sugar beet, farms, efficiency, economy, productivity.


Článok hodnotí vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem na Slovensku v období rokov 2004–2014. Na individuálnych údajov o farmách na Slovensku sme analyzovali vplyv miery pestovania cukrovej repy na ukazovatele rentabilita aktív, dotácie na jednotku tržieb, tržby na jedného zamestnanca a ročné mzdy na zamestnanca. Na základe dát zohľadňujúcich 72 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a cca 1400 fariem v každom zo sledovaných rokov konštatujeme, že pestovanie cukrovej repy prispieva k rastu produktivity práve, rastu miezd a znižuje dôležitosť verejných zdrojov v poľnohospodárstve. Farmy pestujúce cukrovú repu dosahujú vyššiu priemernú rentabilitu aktív, ktorú sa však nepodarilo štatisticky potvrdiť vo všetkých sledovaných rokoch.

Kľúčové slová: cukrová repa, farmy, výkonnosť, ekonomika, produktivita.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (11): 344–350.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz