HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SUKOVÁ Jana, FRONĚK Daniel
(Ministerstvo zemědělství ČR)

SOT s cukrem na prahu bezkvótového období: Část 2. Administrace informačního systému trhu s cukrem v ČR v době platnosti a po zrušení kvótového systému
CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 2. Administration of Information System of Czech Sugar Market During and After Quotas


The second part of a work dealing with the transition period from the quota to the quota-free system in the sugar sector describes administration of an information system of sugar beet growing and sugar production from data collected from the primary respondents after processing of the data at the level of state administration bodies both in terms of the internal structures of these institutions, and in terms of development over time, as well as the contents of the administered information systems.

Key words: administration, sugar beet, sugar, data commission, form, marketing year, statistics, sugar market.


Druhý díl práce o období přechodu z kvótového na bezkvótový systém v odvětví cukru popisuje administraci informačního systému o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru od primárních respondentů po zpracování údajů na úrovni orgánů státní správy jak z hlediska vnitřních struktur těchto orgánů, tak z hlediska časového vývoje, tak také obsahové náplně administrovaných informačních systémů.

Klíčová slova: administrace, cukrová řepa, cukr, datová komise, formulář, hospodářský rok, statistika, trh s cukrem.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (11): 338–342.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz