HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŮLA Josef, KOVAŘÍČEK Pavel, VLÁŠKOVÁ Marcela
(Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha )

Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu
Durability of One-time Loosening of Compacted Layer in Soil Profile


This article aims to evaluate the effect duration of compacted layer loosening in the soil profile on site with sandy-loam soil. An increase in total soil porosity and reduction of its penetrometric resistance by loosening in summer period was reflected in the following year. Twenty months after the loosening, a gradual return of soil to the unfavourable state was observed; this soil showed decreased values of total porosity typical of compacted soil. It was found that the actual loosening of the sandy-loam soil does not guarantee a long-lasting improvement in the physical state of the soil. The results of this field trial represent an argument for a combination of one-time deeper loosening of deficient soils with other measures, in particular with prevention of undesirable compaction of soil and with fertilization using organic fertilizers.

Key words: compacted soil, corrective loosening, physical properties of soil.


Článek je zaměřen na vyhodnocení doby trvání efektu prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu na stanovišti s písčitohlinitou půdou. Zvýšení celkové pórovitosti půdy a snížení penetrometrického odporu půdy kypřením v letním období se projevilo v příštím roce. Po dvaceti měsících od kypření byl zjištěn postupný návrat půdy do nepříznivého stavu, kdy půda vykazovala snížené hodnoty celkové pórovitosti charakteristické pro zhutnělou půdu. Ukázalo se, že samotný kypřicí zásah na písčitohlinité půdě nezaručil déletrvající zlepšení fyzikálního stavu půdy. Výsledky polního pokusu jsou argumentem pro kombinaci jednorázového hlubšího kypření na deficitních půdách s dalšími opatřeními, především s prevencí nežádoucího zhutňování půdy a s hnojením organickými hnojivy.

Klíčová slova: zhutnělá půda; nápravné kypření; fyzikální vlastnosti půdy.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 297–301.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz