HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NAVRÁTILOVÁ Miroslava, BERANOVÁ Markéta
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická)

Zhodnocení postavení třtinového cukru jako komodity v rámci obchodního konceptu fair trade v České republice
Evaluation of Position of Cane Sugar as Commodity within Fair Trade Business Concept in Czech Republic


The aim of the present paper is to evaluate the position of cane sugar as a commodity and the level of consumer awareness of it, within the fair trade business concept in the Czech Republic. This paper summarizes the state of the sale of cane sugar commodities in the international context and in the Czech Republic. As part of the realized questionnaire survey the results in the level of consumer awareness in relation to cane sugar are also presented.
The world economy is currently heavily globalized, which in turn leads to the deepening of economic and social disparities between the developed countries and the Third World. Fair Trade is a concept based on the principles of solidarity, dialogue and transparency, which aims to contribute to sustainable development. Fair Trade has become not only business philosophy, but also the attitudes of individuals, interest groups or organization within the European area.

Key words: fair trade, commodity, sugar cane, business, consumer, Czech Republic.


Cílem předkládaného příspěvku je provést zhodnocení postavení třtinového cukru jako komodity a úrovně spotřebitelského povědomí o něm  rámci obchodního konceptu fair trade v České republice. Článek podává souhrnný přehled o stavu prodeje komodity fairtradový třtinový cukr v mezinárodním kontextu a v České republice. V rámci provedeného dotazníkového šetření jsou také předkládány jeho výsledky v oblasti úrovně spotřebitelského povědomí ve vztahu k třtinovému cukru
Světové hospodářství je v současné době silně globalizováno, což způsobuje prohlubování ekonomických a sociálních rozdílů mezi vyspělými státy a zeměmi třetího světa. Fair trade je obchodní koncept založený na principech solidarity, dialogu a transparentnosti, který se snaží přispět k udržitelnému rozvoji. Fair trade se stává nikoliv pouze obchodní filozofií, ale také postojem jednotlivce, zájmové skupiny či organizace v rámci evropského prostoru.

Klíčová slova: fair trade, komodita, třtinová cukr, obchod, spotřebitel, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 253–257.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz