HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POŁEĆ Bożenna, BARYGA Andrzej
(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Cukrownictwa, Leszno, Polsko)

Vývoj metody čištění surové šťávy se separací kalu po předčeření
Development of a Raw Juice Purification Method with Sludge Separation after Initial Liming


This study aimed to validate the accuracy of the hypotheses formulated on the basis of laboratory tests of model solutions. The results obtained were compared with those obtained during the process of factory juice purification carried out under industrial conditions. The classical method of raw juice purification and a developed method of purification with reactivated with lime water slurry I and II and sludge separation after an initial liming were used in test cycles. The application of the latter method resulted in the decrease of thin juice coloration, in the drop of the calcium salt content, increasing of purification effect and the purity of thin juice.
This research on the purification of raw juice with the use of reactivation with calcium carbonate and separation of sludge after initial liming led to the development of a new purification method which may be applied when material of lower technological value is processed.

Key words: reactivation, X-ray crystallography, sludge separation, poly­morphic structure, raw sugar juice purification.


Výzkum měl za cíl ověřit správnost hypotéz formulovaných na základě laboratorních experimentů s modelovými roztoky. Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými při epuraci při průmyslových podmínkách. Byly realizovány testovací cykly klasické epurace a vyvinuté metody s reaktivací zahuštěného podílu I a II pomocí vápenného mléka a se separací předčeřené sraženiny. Aplikace nové metody vedla v porovnání s klasickou ke snížení barvy lehké šťávy, k poklesu tvrdosti, zvýšil se epurační efekt a čistota lehké šťávy.
Výzkum čištění surové šťávy s využitím reaktivace uhličitanu vápenatého a se separací kalu po předčeření vedl k vývoji nové epurační metody, která může být využita, pokud je zpracovávána surovina horší technologické jakosti.

Klíčová slova: reaktivace, rentgenová krystalografie, separace kalu, polymorfní struktura, epurace.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 245–247.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz