HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír, RAŠOVSKÝ Marek, ČERNÝ Ivan
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P, K a Alga 600 na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej
Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on Molasses Components, White Sugar Content and White Sugar Yield of Sugar Beet


The field polyfactor experiment with sugar beet was carried out in the years 2014 and 2015 at the Experimental place SUA in Nitra Dolná Malanta. In the experiment we investigated four sugar beet varieties (Antek, Kant, Galvani, Kosmas). The influence of biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600 on the content of K+, Na+, α-aminoN (molasses components), white sugar content and white sugar yield was investigated as well. The influence of weather conditions on nearly all the investigated parameters (WSC, WSY, K+, α-aminoN) with the exception of Na+ was highly significant. In the year 2014 we reached higher yield of white sugar and better content of K+ and α-aminoN in the roots. Conversely, in 2015 we recorded higher values of refined sugar content. Variety had highly significant influence on refined sugar content and the content of molasses components but not significant influences on white sugar yield. The highest white sugar yield and refined sugar content was reached in Galvani variety. The lowest white sugar yield was recorded in Kant variety and the lowest refined sugar content was recorded in Kosmas variety. Biopreparations Alga 600 and Alga 300 P, K had no statistically significant influence on refined sugar content, white sugar yield and Na+ but positively, significantly influenced the values of K+ and α-aminoN.

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, biopreparation, molasses components, white sugar yield, white sugar content.


Poľný viacfaktorový experiment s repou cukrovou bol rea­lizovaný v rokoch 2014 a 2015 na experimentálnej báze SPU v Nitre Dolná Malanta. Do pokusu boli zaradené štyri odrody (Antek, Kant, Galvani a Kosmas). Sledovaný bol tiež vplyv biologicky aktívnych látok ALGA 300 P, K a ALGA 600 na obsah K+, Na+, α-aminoN (melasotvorné látky), na výťažnosť a úrodu úrodu bieleho cukru. Priebeh poveternostných podmienok ročníka mal vysoko preukazný vplyv na takmer všetky sledované parametre (VBC, UBC, K+, α-aminoN) okrem obsahu Na+. V pestovateľskom ročníku 2014 sme dosiahli vyššiu úrodu bieleho cukru a priaznivejší obsah K+ a α-aminoN v buľve. Naopak v roku 2015 sme zistili vyššie hodnoty výťažnosti bieleho cukru. Odroda mala vysoko preukazný vplyv na VBC a obsah melasotvorných látok ale jej vplyv na úrodu bieleho cukru bol štatisticky nepreukazný. Zo sledovaných odrôd dosiahla najvyššiu výťažnosť a úrodu bieleho cukru odroda Galvani. Naopak najnižšiu úrodu bieleho cukru sme zistili pri odrode Kant a najnižšiu výťažnosť pri odrode Kosmas. Biopreparáty ALGA 600 a ALGA 300 P, K nemali preukazný vplyv na hodnoty VBC, úrodu bieleho cukru a obsah Na+, ale pozitívne, vysoko preukazne ovplyvnili hodnoty K+ a α-aminoN.

Kľúčové slova: repa cukrová, ročník, odroda, biopreparát, melasotvorné látky, výťažnosť bieleho cukru, úroda bieleho cukru.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 232–236.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz