HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRISTEK Suzana1, JOVIĆ Jurica1, ZMAIĆ Krunoslav1, KRALJIČAK Željko2, KIŠPAL Hubert4 BEŠLO Drago1,
HORVAT Dražen1, STJEPANOVIĆ Boris4, RAŠIĆ Sanda1

(1Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, Chorvatsko 2Osječko-baranjska županija, Chorvatsko;
3Fermopromet d.o.o., Chorvatsko; 4Orchem d.o.o., Zagreb, Chorvatsko
)

Problematika vzniku rezistence Cercospora beticola Sacc. na některé účinné látky fungicidů
Problem of Development of Resistance to Some Fungicide Active Substances Intended for Suppressing of Cercospora beticola Sacc.


Leaf spot caused by the pathogenic fungus Cercospora beticola Sacc. is the most important disease of sugar beet. The disease is very aggressive to sugar beet and in favorable conditions it expands rapidly and can completely destroy sugar beet leaves. Plants, whose leaves were destroyed, develop new leaves (retro-vegetation), however, they are weak and result in lower yields and sugar content.
Generally, the occurrence and intensity of the attack by this fungus mostly depends on weather conditions during summer growing season. The amount of damage depends on the resistance of the genotype and all provided agro-technical measures. Agro-technical protection measures include sowing healthy and fungicide-protected seeds, a proper crop rotation and timely and proper execution of procedures including tillage, fertilization and weed protection.
The use of fungicides in our terms of production is certainly necessary no matter whether we sow sensitive or tolerant sugar beet hybrids. However, Cercospora beticola is a parasite which has high possibility to develop resistance to fungicides. The reduced susceptibility or resistance is reflected in the reduced effectiveness of fungicides to control leaf spots and is recorded in almost all countries where this disease occurs. Resistance or reduced suscepti­bility of these pathogenic fungi to fungicides is related to the mass application of systemic fungicides, particularly from the group of strobilurins.
The research was conducted in 2014 and 2015 on Mollic Gleysols and Eutric brown soil. The experiment was set up in a split-block scheme with 14 different variants in 4 repetitions: A. soil type (A1 – Mollic Gleysols; A2 – Eutric brown soil); B. treatment with fungicides (B1 – control; B2 – one time during vegetation – Rias 300 EC, 0.35 l/ha; B3 – one time during vegetation – Bravo 720 SC, 1.5 l/ha; B4 – one time during vegetation – Sphere 535 SC, 0.35 l/ha; B5 – two times during vegetation – Rias 300 EC, 0.35 l/ha + Duett ultra, 0.6 l/ha; B6 – two times during vegetation – Bravo 720 SC, 1.5 l/ha + Duett ultra, 0.6 l/ha; B7 – two times during vegetation – Sphere 535 SC, 0.35 l/ha + Duett ultra, 0.6 l/ha). The best results in all investigated parameters were obtained in variant B5 (two times during vegetation – Rias 300 EC, 0.35 l/ha + Duett ultra, 0.6 l/ha) and B6 (two times during vegetation – Bravo 720 SC, 1.5 l/ha + Duett ultra, 0.6 l/ha). In addition to the control variant (B1), the worst results were achieved in variant B4 – one time during vegetation – Sphere 535 SC, 0.35 l/ha.

Key words: sugar beet, Cercospora beticola Sacc., strobilurin fungicides, resistance, root yield and quality.


Cerkosporová listová skvrnitost řepy je nejzávážnější chorobou cukrové řepy, jejím původcem je houba Cercospora beticola Sacc. Toto onemocnění je velmi agresivní a v příznivých podmínkách se velmi rychle rozšiřuje, což může vést až k celkovému zničení listové plochy. Rostliny s poškozenými listy vytvářejí nové listy (retrovegetace) a již nedosahují vysokých výnosů ani cukernatosti.
Výskyt a intenzita napadení touto houbou závisí na počasí během vegetace. Intenzita napadení závisí na odolnosti odrůdy a agrotechnických opatřeních, která zahrnují setí zdravého a fungicidně ošetřeného osiva, vhodnou předplodinu, správné načasování a provedení orby, hnojení i ochrany proti plevelům.
Apliakce fungicidů je v našich podmínkách nezbytná u citlivých i tolerantních odrůd, Cercospora beticola je ale parazitem, který je schopen si vyvinout vůči fungicidům rezistenci. Tato snížená náchylnost nebo až odolnost cerkosporiózy vůči fungicidům byla zjištěna téměř ve všech oblastech jejího výskytu. Odolnost nebo snížená citlivost tohoto houbového patogena vůči fungicidům souvisí s hromadnou aplikací systémových fungicidů, jako jsou strobiluriny.
Výzkum byl prováděn v letech 2014 a 2015 na glejové půdě a eutrofní hnědozemi. Pokus byl založen v oddělených blocích ve 14 variantách po 4 opakováních. Půdní typ (A1 – glej; A2 – eutrofní hnědozem); ošetření fungicidy (B1 – kontrola; B2 – aplikace jedenkrát během vegetace – Rias 300 EC, 0,35 l/ha; B3 – jedenkrát během vegetace – Bravo 720 SC, 1,5 l/ha; B4 – jedenkrát během vegetace – Sphere 535 SC, 0,35 l/ha; B5 – dvakrát během vegetace – Rias 300 EC, 0,35 l/ha + Duett ultra, 0,6 l/ha; B6 – dvakrát během vegetace – Bravo 720 SC, 1,5 l/ha + Duett ultra, 0,6 l/ha; B7 – dvakrát během vegetace – Sphere 535 SC, 0,35 l/ha + Duett ultra, 0,6 l/ha). Nejlepších výsledků u všech stanovovaných parametrů bylo dosaženo u varianty B5 (dvakrát během vegetace – Rias 300 EC, 0,35 l/ha + Duett ultra, 0,6 l/ha) a B6 (dvakrát během vegetace – Bravo 720 SC, 1,5 l/ha + Duett ultra, 0,6 l/ha). Ve srovnání s kontrolní variantou (B1) měla nejhorší výsledky varianta B4 (ošetření jedenkrát během vegetace – Sphere 535 SC, 0,35 l/ha).

Klíčová slova: cukrová řepa, Cercospora beticola Sacc., strobilurin, fungicidy, rezistence, výnos kořene, a kvalita.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 222–226.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz