HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TRNKOVÁ Jana, FRONĚK Daniel
(Ministerstvo zemědělství ČR)

SOT s cukrem na prahu bezkvótového období:
Část 1. Příprava, přijetí a zrušení kvótového systému

CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 1. Preparation, Adoption, and End of Quota System


The article is first in the series of texts that deal with the process of end of the sugar market regulation by means of sugar quotas and a range of other supporting instruments. It guides the reader through all the issues of sugar market management in a summarizing and descriptive manner. The Common Market Organization in the sugar sector is one of the typical and significant instruments of the EU’s common agricultural policy. After 49 years, beginning on 1st October 2017 it will undergo substantive changes towards full liberalization.

Key words: EEC, EU, EC, CMO for sugar, preparation, negotiations, Position paper, sugar quote, sugar manufacturers, reporting information.


Článek je prvním ze série textů, které se věnují procesu ukončení regulace trhu s cukrem pomocí kvót na cukr a řadou dalších podpůrných nástrojů. Shrnujícím a vesměs popisným způsobem postupně provede celou problematikou řízení trhu s cukrem. Společná organizace trhů v odvětví cukru je jedním z typických a významných nástrojů Společné zemědělské politiky EU. Po 49 letech od 1. října 2017 dozná historické obsahové změny směrem k plné liberalizaci.

Klíčová slova: EHS, EU, EK, SOT s cukrem, příprava, vyjednávání, Poziční dokument, kvóta cukru, výrobci cukru, hlášení informací.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 217–221.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz