HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČAPKA František
(Masarykova univerzita, Brno)

Řepařství a cukrovarnictví v Československu v letech velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století
Sugar Beet Growing and Sugar Industry in Czechoslovakia during Great Depression in 1930s


Sugar industry occupied an important position in the food structure of the Czech Lands (Czechoslovakia) especially from about the mid-19th century until the end of the First Republic. It was one of the leading exporters of the “white gold”, which was mainly exported to neighboring countries and also to the Balkans and Turkey. The study focuses on the progress of the sugar crisis and the associated reduction in sown areas of sugar beet in Czechoslovakia from the late 1920s to mid-1930s, which heralded the agrarian crisis as part of the Great Depression. It is not limited only to the image of the sugar industry with all the accompanying phenomena that tried to help to weaken the symptoms of the crisis by means of cartel agreement and government intervention, but it also covers the economic and technical aspects of the industry, the links between the sugar cartel and the state apparatus, and the situation in the Czech agrarian financial capital. In connection with this, it also deals with the development on the world sugar market and its impact on Czechoslovak exports. The sugar crisis is closely monitored with regard to sugar beet cultivation as “communicating vessels”.

Key words:sugar, sugar factories, sugar factories owners, sugar beet, sugar beet growing, sugar beet growers, peasant sugar factories, sugar beet union, the Agrarian Party, cartel, bank.


Cukrovarnictví zaujímalo v potravinářské struktuře českých zemí (Československa) významné pozice především přibližně od poloviny 19. století až do konce první republiky. Patřilo mezi špičkové světové exportéry „bílého zlata“, které se vyváželo zejména do okolních zemí a také na Balkán a do Turecka. Studie se zaměřuje na průběh cukerní krize a s tím související snižování osevních ploch cukrovky v Československu od konce 20. let do poloviny 30. let 20. století, což předznamenalo agrární krizi jako součást velké celosvětové hospodářské krize. Neomezuje se pouze na obraz cukrovarnictví se všemi průvodními jevy, které se snažily pomocí kartelové dohody a státních zásahů oslabovat krizové projevy, ale dotýká se i ekonomických a technických stránek oboru, vazeb mezi cukerním kartelem a státním aparátem, situací v oblasti českého agrárního finančního kapitálu. V souvislosti s tím se zabývá i vývojem na světovém cukerním trhu a jeho dopadem na československý export. Cukerní krize je úzce sledována v propojení na řepařství jako „spojité nádoby“.

Klíčová slova:cukr, cukrovary, cukrovarníci, cukrová řepa, řepařství, řepaři, řepařská jednota, rolnický cukrovar, agrární strana, kartel, banka.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 202–206.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz