HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŘIVNA Luděk1, HERNANDEZ KONG Joany1, MACHÁLKOVÁ Lenka1, BUREŠOVÁ Iva2, SAPÁKOVÁ Eva3, KUČEROVÁ Jindřiška1, ŠOTTNÍKOVÁ Viera1
(1Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, 2Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 3Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015
Effect of Foliar Nutrition of Potassium and Silicon on Yield and Quality of Sugar Beet in Unusual Windy Conditions in 2014 and 2015


The effect of foliar nutrition of potassium and silicon was tested on tuber yield and technological quality in small field trials based on favorable precipitations in 2014 and dry conditions in 2015. The results of observation confirmed a positive effect of nutrition on yield and technological parameters of sugar beet in both years. In the first year of the experiment, foliar nutrition increased tuber yield in the range from 3.705 to 4.818 t/ha and from 1.559 to 17.556 t/ha in he following year. Sugar content of tubers was increased about 0.6–1.13% on the average of both years. For most variants, the content of molasses producing potassium was decreased and sodium content was also reduced in all variants. The level of harmful nitrogen was decreased by 5–7.5 mg/100g. This finding confirmed the positive effect of silicon as anti stress factor eliminating the negative effect of drought and thus limiting the abiotic damage of sugar beet.

Key words: sugar beet, foliar nutrition, silicon, potassium, tuber quality, stress coming from drought.


V rámci maloparcelních polních pokusů založených ve srážkově příznivém roce 2014 a suchém ročníku 2015 byl testován vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos bulev a jejich technologickou kvalitu. Výsledky pozorování potvrdily příznivý vliv mimokořenové výživy na výnos a technologické parametry bulev cukrové řepy v obou letech. V prvním roce mimokořenová výživa zvyšovala výnos bulev v rozmezí od 3,705 do 4,818 t/ha, v následujícím od 1,559 do 17,556 t/ha. V průměru obou let se zvyšovala cukernatost bulev o 0,6–1,13 %. U většiny variant klesal obsah melasotvorného draslíku a u všech variant poklesl obsah sodíku. Hladina škodlivého dusíku se snížila o 5–7,5 mg/100 g. Potvrdil se příznivý vliv křemíku jako antistesoru, který eliminuje negativní vliv sucha a omezuje tak abiotické poškození cukrové řepy.

Klíčová slova: cukrová řepa, mimokořenová výživa, křemík, draslík, kvalita bulev, stres ze sucha.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 182–187.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz