HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů)

Návrat českého cukrovarnictví do liberálního prostředí
Czech Sugar Industry Returning to Liberal Environment


Since the totalitarian regime fell in 1989, the Czech sugar industry has been undergoing major restructurings on one hand, and substantial efficiency improvements on the other. The main milestones that shaped the country’s sugar industry development include the advent of a fully liberal environment in the 1990s, the EU accession in 2004 associated with the implementation of sugar production quotas, and the 2006–2009 sugar reform. In 2017, the Czech sugar industry is facing a new challenge, as the Common Market Organisation for Sugar is about to end and the EU sugar market is thus to be liberalized after 49 years. This will bring about some negative impacts – increased competition both among European sugar pro­ducers and against isoglucose or cane sugar for example, on one hand; and certain benefits such as the possibility to freely market sugar both in the EU and in third countries without any restrictions, and therefore discontinuation of the sugar export licensing system, on the other hand. The Czech sugar industry benefits from a number of advantages (its Central-European location, government aids, solid beet-grower and processor base), and should therefore be competitive and successful in the new market environment.

Key words: sugar production, sugar market, sugar, sugar beet, Czech Republic, European Union, quotas.


Český cukrovarnický průmysl prošel od konce totalitního režimu v roce 1989 významnou restrukturalizací na straně jedné a výrazným rozvojem efektivity na straně druhé. Mezi milníky, které významně ovlivňovaly vývoj tuzemského cukrovarnictví, patřily nástup liberálního prostředí v 90. letech, vstup do Evropské unie v roce 2004 a s ním související zavedení kvót na výrobu cukru i cukrovarnická reforma v letech 2006–2009. V roce 2017 potom stojí český cukrovarnický průmyslu před další výzvou v podobě ukončení Společné organizace trhu s cukrem, která přinese do Evropské unie po 49 letech liberalizaci trhu s cukrem. S touto výzvou souvisí na jedné straně negativa v podobě zvýšení konkurence jak mezi evropskými cukrovarnickými společnostmi, tak například i s isoglukosou nebo třtinovým cukrem, na straně druhé pozitiva v podobě svobodného prodeje cukru v EU i do třetích zemí bez jakéhokoliv omezení a s tím související ukončení systému licencí na vývoz cukru. Český cukrovarnický průmysl má na své straně celou řadu výhod (lokalita ve střední Evropě, podpora státu, dobrá kondice pěstitelů i zpracovatelů řepy) a měl by být i tváří v tvář tomuto novému tržnímu prostředí konkurenceschopný a úspěšný.

Klíčová slova: výroba cukru, trh s cukrem, cukr, cukrová řepa, Česká republika, Evropská unie, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 166–169.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz