HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír1, STROUHAL Jiří2, SMRČKA Luboš1, LINHART Zdeněk3, PERNICA Karel1
(1Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie; 2Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s., Katedra financí a účetnictví; 3Vysoká škola ekonomiky a managementu, o.p.s.)

Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem
Changes in Tax Policies on Bioethanol Market


Excise duty of biofuels in the Czech Republic, especially of bioethanol, is the subject of this article. Multi-Annual Program supporting biofuels has been changed by decision of EU Commission; the pattern calculating optimal support has been adjusted, the support for individual biofuels has been decreased and a minimum excise duty has been implemented. Consequently, biofuel E85 has been removed from the market due to decreased support and low fossil fuel prices. Repayment of overcompensation from 2015 and the goal of the Air Pollution Act to decrease greenhouse gases by 4% in 2017 and by 6% in 2020 are thus threatened. The article suggests reaching the former market share of E85 and EU targets by E10 biofuel; however, the high average age of vehicles in the Czech Republic is a disadvantage. The advantages of introducing E10 would be fulfilling the goals in the field of renewable energies, emissions, and supporting local agriculture.

Key words: biofuel, bioethanol, excise tax, Ethanol E10, European Commission.


Článek pojednává o změnách daňové politiky v oblasti biopaliv a konkrétně u bioetanolu. Na základě Rozhodnutí Evropské komise došlo ke změnám podpory oproti původnímu znění Víceletého programu 2. Konkrétně došlo k úpravě výpočtu optimální výše podpory, snížení podpory pro jednotlivá biopaliva a zavedení minimálního zdanění biosložky. Vzhledem k dlouhodobě nízké ceně ropy a ke snížení podpory přestalo být palivo E85 uváděno na trh. Je tak ohroženo nejen plnění požadavku Evropské komise na zpětnou kompenzaci nepřiměřené podpory z roku 2015, ale i povinnost snížení emisí skleníkových plynů o 4 % v roce 2017 a o 6 % v roce 2020 podle zákona o ochraně ovzduší. Nabízí se řešení v plošném zavedení paliva E10. Nevýhodou je však vyšší stáří vozového parku v České republice. Pro zavedení E10 však hovoří snadnější dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, emisí a podpora domácího zemědělství.

Klíčová slova: biopalivo, bioetanol, spotřební daň, ethanol E10, Evropská komise.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (4): 145–148.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz