HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VARGA Ivana, ANTUNOVIĆ Manda, ILJKIĆ Dario
(University of Josip Juraj Strossmayer, Faculty of Agriculture, Osijek, Croatia)

Vliv rozdílného hnojení dusíkem na růst kořene cukrové řepy
Sugar Beet Root Development with Different Nitrogen Fertilization Rate


The aim of this study was to analyse sugar beet root growth during 2014 vegetation period at two different nitrogen fertilization rates N1 = 45 kg/ha N and N2 = 99 kg/ha N. The sugar beet plant samples were collected in 12 terms from the end of May to the second half of September. During each sampling the total of 10 individual plants were analyzed. Fresh sugar beet roots were weighted and root diameter (cm), number and distance between the cambium rings (cm) were determined. The average share of root crown in the whole root mass was around 33% as of 20th September. The different nitrogen rates did not have a significant impact on the observed parameters and as of 20th September the average sugar beet root mass was 1782.8 g/plant, the root diameter was 13.1 cm and there were on average 8.2 cambium rings in a root.

Key words: sugar beet, 2014, root growth, nitrogen fertilization.


Cílem tohoto výzkumu bylo analyzovat růst kořene cukrové řepy v roce 2014 během vegetace při rozdílných dávkách dusíkatého hnojení N1 = 45 kg/ha N a N2 = 99 kg/ha N. Vzorky byly odebrány 12× za vegetaci od konce května do druhé poloviny září. Při každém vzorkování bylo analyzováno 10 rostlin. Hodnotilo se několik ukazatelů – váha kořene v čerstvém stavu, průměr kořene, počet cévních svazků a vzdálenost mezi nimi. Průměrný podíl hlavy z kořene jako celku byl přibližně 33 % k 20. září. Hnojení dusíkem neovlivnilo signifikantně jednotlivé sledované parametry a k 20. září se průměrná hmotnost bulvy pohybovala kolem 1 782 g, průměr kořene měl 13,1 cm a v kořeni bylo v průměru 8,2 kambiálních kroužků.

Klíčová slova: cukrová řepa, 2014, růst kořene, výživa dusíkem.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (4): 138–141.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz