HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HNILIČKA Roman, PULKRÁBEK Josef, URBAN Jaroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Vliv vybraných chemických látek na klíčivost klubíček plevelné řepy
Effects of Selected Agrochemicals on the Germination of Weed Beet Glomerules


Depending on the application rate of Fazor, germination of weed beets glomerules decreases. The lowest selected dose of 1 kg/ha reduced the germination of glomerules by 39.5 %, while the dual treatment with this regulator at a dose of 5 + 5 kg/ha causes a reduction in germination by 79.9 %. The most effective application term is in weed beet growth stage BBCH 54. The Roundup herbicide applied to weed beet in the growth stage BBCH 67 had no influence on germination of glomerules and caused plant maturation. With increasing dose of Fazor decreases the number of glomerules produced by weed beets decreases. The negative feature of this product is reduction of the yield of sugar beet tubers.

Key words: weed beet, germination, Roundup, Fazor, seed values.


V závislosti na zvolené aplikační dávce Fazoru klesá klíčivost klubíček plevelných řep. Nejnižší zvolená dávka 1 kg/ha sníží klíčivost klubíček o 39,5 %, zatímco dvojí ošetření tímto přípravkem v dávce 5 + 5 kg/ha způsobí snížení klíčivosti o 79,9 %. Nejúčinnější aplikační termín tohoto přípravku je v růstové fázi plevelné řepy BBCH 54. Přípravek Roundup aplikovaný na plevelné řepy v růstové fázi BBCH 67 neměl na snížení klíčivosti klubíček vliv a způsobil jen nouzové dozrávání rostlin. S rostoucí dávkou přípravku Fazor klesá také počet klubíček vyprodukovaných plevelnou řepou. Negativní vlastností tohoto přípravku je snižování výnosu bulev cukrovky.

Klíčová slova: plevelná řepa, klíčivost, Roundup, Fazor, semenné hodnoty.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (12): 369–373.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz