HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MIŠÍK Matúš
(Univerzita Komenského v Bratislave )

Cukrovarníctvo v prvých rokoch členstva Slovenska v EÚ a prvá cukrová reforma 2006
Sugar Industry During the First Years of Slovak Membership in the EU and the First Sugar Reform of 2006


The objective of the 2006 EU reform of the Common Market Organization for Sugar was to decrease the amount of produced sugar in the member states and to concentrate the production in the most effective facilities. The decrease of 6 mil tonnes of sugar quotas was supposed to reduce the amount of subsidized exports and ease the access of the least developed countries to the EU common market. Producers had the possibility in the first (voluntary) phase to decrease their production and to return the sugar production quota in order to get restructuring support. In the second phase of the process that started in 2007, sugar beet producers were also included in the restructuring scheme to speed up the process of production reduction that was according to the Commission too slow during the first phase. The European Commission proclaimed in May 2009 that the reform was successful. The Slovak Republic decreased its sugar quota from 207 432 t that was negotiated during the accession talks to 112 319,5 t starting marketing year 2008/2009. In the first phase Slovakia lost 70 133 t of quota when sugar factory in Dunajská Streda returned its production quota and closed down. In the second phase the quota was further decreased also for the two remaining sugar producers in cooperation with sugar beet producers. These changes negatively influenced processing capacity, amount of processed sugar beet and sugar production as well as the total area where sugar beet is grown.

Key words: European Union, reform of sugar industry, Slovakia, quotas.


Úlohou reformy Spoločnej organizácie trhu s cukrom v rámci EÚ od roku 2006 bolo znížiť množstvo vyprodukovaného cukru v členských štátoch a koncentrovať výrobu tam, kde je to najefektívnejšie. Znížením produkcie o 6 mil. t malo prísť k zmenšeniu dotovaného vývozu komodity ako aj k umožneniu príchodu na spoločný trh dodávateľom z najchudobnejších regiónov sveta. Producenti mali v prvej, dobrovoľnej fáze možnosť znížiť svoju produkciu a odovzdať kvóty na cukor výmenou za reštrukturalizačnú pomoc. V druhej fáze od roku 2007 sa do tohto procesu mohli zapojiť aj pestovatelia cukrovej repy, aby sa urýchlil proces znižovania produkcie, ktorý bol podľa Komisie v prvej fáze príliš pomalý. Európska komisia vyhlásila v máji 2009 proces reformy za úspešný. V prípade Slovenska nastal pokles kvóty cukru z 207 432 t, ktorá bola vynegociovaná v rámci prístupových rokovaní na úroveň 112 319,5 t od hospodárskeho roku 2008/2009. V prvej fáze stratilo Slovensko 70 133 t kvóty, keď sa celej kvóty vzdal cukrovar v Dunajskej Strede, ktorý zároveň aj ukončil svoju činnosť. V druhom období nastalo zníženie kvóty v spolupráci s pestovateľmi cukrovej repy aj pre zvyšné dva slovenské cukrovary. Tieto zmeny negatívne ovplyvnili ako spracovateľskú kapacitu, množstvo spracovanej repy a produkciu cukru, tak aj plochu, na ktorej sa pestuje cukrová repa na Slovensku.

Kľúčové slová: Európska únia, reforma SOT v cukre, Slovensko, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 346–349.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz