HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SLAVÍČEK Pavel, VRÁBLÍK Milan, PAJDLA Miroslav
(Moravskoslezské cukrovary, a.s., závod Hrušovany nad Jevišovkou )

Plynofikace kotelny v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou
Gas Installation in Boiler House of Hrusovany nad Jevisovkou Sugar Factory


By completing the first phase of gas installation in Hrusovany nad Jevisovkou factory, Moravskoslezske cukrovary, a.s. group, the main goals of the investment were fulfilled: pollutant emissions were reduced and thus the boiler room parameters correspond to the environmental regulations; possibility of increasing sugar production in campaigns longer than 100 days; increasing of reliability of technological steam supply; reduction of fuel costs; reduction of emission fees etc. Return on investment is supposed in less than two campaigns.

Key words: Hrusovany nad Jevisovkou, Moravskoslezske cukrovary a.s., energetics, gas boiler, burners, gas installation.


Provedením první etapy plynofikace v závodě Moravskoslezské cukrovary, a.s., v Hrušovanech nad Jevišovkou byly splněny hlavní cíle této investiční akce: snížení emisí znečišťujících látek a tím uvedení parametrů kotelny do souladu s požadavky ekologických předpisů, možnost navýšení výroby cukru ve více než stodenních kampaních, zvýšení spolehlivosti dodávky technologické páry, úspora nákladů za palivo, úspora za emisní poplatky atd. Návratnost investice byla spočtena na méně než dvě kampaně.

Klíčová slova: Moravskoslezské cukrovary, Hrušovany nad Jevišovkou, energetika, kotel plynový, hořáky, plynofikace.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 308–311.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz