HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERMÁK Václav, GAAR Vladimír
(Státní rostlinolékařská správa, Odbor diagnostiky, Olomouc )

Háďátko řepné (Heterodera schachtii) – vzorkování, detekce a identifikace
Beet Cyst Nematode (Heterodera schachtii) – Sampling, Detection and Identification


Since there are some similarities, detection of beet cyst nematode can be done using criteria similar to other nematodes (Globodera rostochensis and Globodera pallida) given in Regulation No 75/2010 Coll. Sampling on previously untested plot comprises standard sample – 1 000 ml of soil on 1 ha taken from at least 100 partial samples (cuts) on one hectare in a rectangular coordinate system covering the whole plot with the width 10×10 m. Samples are taken in lines in the direction of cultivation in the immediate vicinity of the host plant (area of rhizosphere) approximately 30 cm deep.
Extraction of beet cyst worm cysts is usually done by floating method in equipment working on the principle of Fenwick can and their modification. One method considered reliable is microscopic (morphological-morphometrical) analysis or molecular analysis of cysts and larvae performed by properly trained laboratory workers.

Key words: sugar beet, beet cyst nematode, sampling, detection.


Vzhledem k podobnostem lze pro vzorkování za účelem detekce háďátka řepného na pozemku využít podobná kritéria jako pro háďátko bramborové a nažloutlé daná Vyhláškou č. 75/2010 Sb. Odběr vzorků z dříve netestovaného pozemku zahrnuje vzorek zeminy o standardním objemu 1 000 ml zeminy na 1 ha odebraný z nejméně 100 dílčích vzorků (vrypů) na 1 ha v pravoúhlé souřadnicové síti pokrývající celý pozemek o šířce 10×10 m. Vzorky se odebírají v řádcích ve směru kultivace v těsné blízkosti hostitelských rostlin (v oblasti rhizosféry), a to do hloubky cca 30 cm.
Izolace cyst háďátka řepného se standardně provádí metodou plavení, a to v přístrojích na principu Fenwickovy konvice a jejich modifikacích. Za spolehlivou metodu identifikace háďátka řepného lze považovat mikroskopický (morfologicko-morfometrický) rozbor nebo molekulární analýzu cyst a/nebo larev prováděné řádně vyškolenými pracovníky laboratoře.

Klíčová slova: cukrová řepa, háďátko řepné, vzorkování, detekce.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 275–282.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz