HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RICHTER Rostislav, ŠKARPA Petr
(Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Brno )

Úprava živinného režimu půd pro cukrovku – předpoklad stabilní a kvalitní produkce
Adapting the Nutrient Regime of Soil for Sugar Beet – Precondition for Stable and High-quality Production


Sugar beet ranks among very intensive field crops. To ensure yield stability it is necessary to choose soil of high quality fertilised with farmyard manure after harvesting the preceding crop. This will improve the physical and chemical properties of the soil and under favourable weather conditions will ensure a balanced emergence rate of the plants. An optimal content of P, K and Mg in the soil at  a level of good supply has a favourable effect on plant growth and development and positively affects the technological quality of the tubers. Under conditions of the Czech Republic, attention must be paid to sulphur and sodium fertilisation. A lower level of  K fertilisers reduces the Na content in the soil and has to be solved by using fertilisers with a low percent of K which also provide the shortage sodium. When the content of the basic fertilisers is balanced, the decisive factor in terms of the yields and tuber quality is nitrogen. The N rate is determined on the basis of Nmin in the soil in the 0–0.6 m laye. Nitrogen is incorporated into the soil 1–2 weeks prior to sowing, in this way reducing the danger of unbalanced rate of emergence of the sugar beet. With low rates of N additional fertilisation of sugar beet is provided after emergence of the plants. Additional N fertilisation is carried out only exceptionally with nitric forms of N fertilisers before the end of May.

Key words:sugar beet, nutrient regime of soils, basic fertilizer P, K, Mg, S, Na, nitrogen dose determination.


Cukrovku řadíme k velmi intenzivním polním plodinám. Pro stabilitu výnosu je třeba volit kvalitní půdy hnojené po sklizni předplodiny statkovými hnojivy. Ta zlepšují fyzikálně chemické vlastnosti půdy a zajišťují za příznivých povětrnostních podmínek vyrovnané vzcházení rostlin. Optimální obsah P, K, Mg v půdě na úrovni dobré zásoby má příznivý vliv na růst a vývin rostlin a pozitivně ovlivňuje technologickou kvalitu bulev. V našich podmínkách je třeba věnovat pozornost hnojení sírou a sodíkem. Snížená úroveň používání K hnojiv vede i k omezenému obsahu Na v půdě, který bude třeba řešit používáním nízkoprocentních K hnojiv, kterými dodáme i nedostatkový sodík. Při vyrovnaném obsahu všech základních hnojiv rozhoduje o výši výnosu a kvalitě bulev dusík. Jeho dávku určujeme podle Nmin v půdě ve vrstvě 0–0,6 m. Dusík zapravujeme do půdy 1–2 týdny před setím a tím omezujeme nebezpečí nevyrovnané vzcházivosti semen cukrovky. Při nižších dávkách N přihnojujeme cukrovku až po zasetí nebo po vzejítí porostu. Přihnojení N provádíme výjimečně do konce května ledkovými formami N hnojiv.

Klíčová slova: cukrovka, živinný režim půd, základní hnojení P, K, Mg, S, Na, stanovení dávky N.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 219–222.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz