HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠPIČKA Jindřich1, JANOTOVÁ Bohdana2
(1Vysoká škola ekonomická v Praze, 2Ústav zemědělské ekonomiky a informací )

Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání
Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání


The paper focuses on costs and yields of sugar beet in the Czech Republic in the context of economic efficiency and competitiveness in the period 2007–2011. The results are based on a sample survey of product costs and yields of agricultural commodities which has been carried out annually by the Institute of Agricultural Economics and Information. The economic efficiency is evaluated using Data Envelopment Analysis method (DEA). The paper also presents international comparison of the cost structure of sugar beet growing based on Agri benchmark Cash Crop network. Based on that, cost and revenues for the individual crops on “typical farms” are calculated for the various locations. The results show decreasing average cost per tonne of root, especially staff costs, and increasing profitability of Czech sugar beet producers between 2007 and 2011. Most producers are highly economically effective. However, there is potential in efficiency of material costs and sugar yields. Sugar beet seems to maintain its irreplaceable position in the Czech agriculture.

Key words:sugar beet, production, costs, economic efficiency, competitiveness.


Článek je zaměřen na náklady a výnosy cukrové řepy v ČR v kontextu ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti v období 2007–2011. Výsledky jsou založeny na výběrovém šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit, které je každoročně realizováno Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Ekonomická efektivnost je hodnocena pomocí metody analýzy datových obalů (DEA). Článek představuje také mezinárodní porovnání struktury nákladů na pěstování cukrové řepy založené na datech sítě Agri bechmark Cash Crop, která kalkuluje výnosy a náklady typických farem v různých zemích světa. Výsledky ukazují klesající průměrné náklady na tunu kořene, zejména pracovních nákladů, a rostoucí rentabilitu českých pěstitelů v období 2007–2011. Většina pěstitelů je vysoce ekonomicky efektivních. Existuje však potenciál v efektivnosti materiálových nákladů a cukernatosti řepy. Lze očekávat, že cukrová řepa bude mít i nadále v českém zemědělství své nezastupitelné místo.

Klíčová slova: cukrová řepa, produkce, náklady, ekonomická efektivnost, konkurenceschopnost.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 210–214.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz