HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLÍVKA Martin, MARTINČÍK David, BUREŠOVÁ Veronika
(Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni )

Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví
Social Responsibility in European and Czech Beet-Sugar Industry


Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept, whose importance in the business sector in the beginning of the 21st century is still rising. This paper discusses its reflection in the European and Czech beet-sugar industry. The introduction deals with the attitudes of Czech and international authorities towards this concept and with the methods used. In the second chapter, the content of the European beet-sugar industry CSR-concerning documents and the generally accepted content of the CSR concept (triple-bottom line) are compared. It seems that documents of the European beet-sugar industry do not fully reflect the whole content of CSR. The third chapter is devoted to a case study, which analyzes the degree of CSR reflection among four Czech and four international companies. This study reached the conclusion that Czech sugar refineries strongly fall behind European ones in the reflection of CSR even though the situation of European companies is not ideal. The last chapter briefly outlines the problems and lost opportunities, which result for the European and Czech beet-sugar industry from the insufficient reflection of the socially responsible topics, either in the present or in the future.

Key words:Beet-sugar industry, CEFS and EFAT Code of Conduct, CEFS and CIBE Model of environmental sustainability, corporate social Responsibility, triple-bottom line.


Společenská odpovědnost podniků (CSR) je konceptem, který v podnikatelském prostředí počátku 21. století nabývá na stále větší důležitosti. Tento příspěvek diskutuje jeho reflexi v evropském a českém cukrovarnickém průmyslu. Úvod článku se zabývá postoji, které ke konceptu CSR zastávají jak české, tak i mezinárodní orgány, a dále vysvětlením použité metodiky. Druhá kapitola srovnává obsah dokumentů, ve kterých se k CSR hlásí evropské cukrovarnictví, s všeobecným chápáním konceptu společenské odpovědnosti – tzv. Triple-bottom line. Ukazuje se při tom, že dokumenty evropského cukrovarnického průmyslu nepostihují celý obsah CSR. Třetí kapitola je věnována případové studii, která analyzuje stupeň reflexe společenské odpovědnosti ve čtyřech českých a čtyřech zahraničních cukrovarnických společnostech. Z výsledků této studie vyplývá, že české cukrovary v reflexi prvků CSR velmi výrazně zaostávají za evropskými podniky. Ani v jejich případě však není situace ideální. Závěrečná kapitola příspěvku stručně nastiňuje problémy a ušlé příležitosti, které evropskému a českému cukrovarnictví z nedostatečné reflexe společensky odpovědných témat plynou nebo v budoucnu plynout mohou.

Klíčová slova: cukrovarnictví, Kodex chování CEFS a EFAT, model environmentální udržitelnosti CEFS a CIBE, společenská odpovědnost firem, trojitá výsledovka.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 188–191.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz