HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HUNKOVÁ Elena, DEMJANOVÁ Eva
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Diverzita burín a tendencia ich šírenia v porastoch repy cukrovej
Weed Diversity and Tendency of Weed Spread in Sugar Beet Stands


A list of weeds in sugar beet stands was compiled based on a weed infestation research in the Slovak Republic carried out in 1997–2006. In those years, sugar beet was infested by 50 weed species and 9 weed genuses closely unspecified. The tendency of weed spread was determined based on the species relations to soil moisture. Majority of them (25 species, or genuses) belonged to mesophyte species with a tendency of spreading in both dry and humid years. Twenty species (or genuses) had a tendency to spread preferably in humid years and 4 species in dry years only. Possible unequal rainfall concentrated into a few short time periods during the beet vegetative period will thus be used by more weed species for their development than during the year with moisture deficit.

Key words: sugar beet, weed diversity, weed spread tendency, soil moisture.


Na základe prieskumu zaburinenosti v Slovenskej republike uskutočneného v rokoch 1997–2006 bol zostavený zoznam druhov burín v repe cukrovej. Cukrovú repu zaburiňovalo v rokoch 1997–2006 celkove 50 druhov burín a 9 rodov burín, ktoré neboli ich hodnotiteľmi presnejšie špecifikované. Tendencia šírenia burín bola určená na základe vzťahov konkrétnych druhov ku pôdnej vlhkosti. Z nich najviac (25 druhov resp. rodov) prináležalo k mezofytným druhom, s tendenciou šírenia v suchých aj vlhkých rokoch. 20 druhov (resp. rodov) preferovalo tendenciu šírenia vo vlhkých rokoch a iba 4 druhy v suchých rokoch. Prípadné nerovnomerné zrážky skoncentrované vo vegetačnom období repy cukrovej do niekoľkých krátkych časových úsekov využije preto na svoj rozvoj potenciálne viac burinových druhov, než v roku deficitnom na vlahu.

Kľúčové slová: cukrová repa, diverzita burín, tendencia šírenia burín, pôdna vlhkosť.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 166–170.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz