HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, RUMÁNKOVÁ Lenka, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem
Main Determinants of Supply and Demand on World Sugar Market


The paper analyses the main factors influencing global sugar supply and demand. The main determinants of global sugar supply, demand and price development are identified and then their influence on selected variables is quantified. The analysis of main determinants’ influence on global supply, demand and price development is conducted on the base of selected time series including data for the period 1961–2010. The relations are quantified using the regression analysis (power function). The results of the analysis show that among the significant determinants (they are significant from both economic and statistical point of view) of sugar supply are reserves, sugar price in previous period and sugar cane production. The main determinants of global sugar demand are sugar price and GDP (for the purpose of the analysis we took into consideration global GDP and global GDP/cap). Individual determinants of global sugar price are also defined but the quantitative analysis proves that the only significant determinant of global sugar price development is sugar price in previous period.

Key words: sugar, supply, demand, price, world market, regression analysis.


Článek se zabývá hlavními faktory ovlivňujícími nabídku a poptávku na světovém trhu s cukrem. Nejprve jsou identifikovány hlavní determinanty nabídky, poptávky a světové ceny cukru a následně je kvantifikován jejich vliv na zvolené proměnné. Kvantifikace vlivu hlavních determinantů je provedena na základě časových řad jednotlivých proměnných obsahujících roční data v období 1961–2010. Vztahy jsou kvantifikovány s využitím regresní funkce v mocninné podobě. Analýza ukázala, že mezi hlavní determinanty nabídky, jejichž vliv je významný jak z ekonomického, tak statistického hlediska, lze zahrnout zásoby, cenu cukru v předchozím období a produkci cukrové třtiny. Jako hlavní determinanty poptávky po cukru na světovém trhu lze považovat cenu cukru a HDP, a to jak v podobě vyjadřující úroveň ekonomiky, tak v podobě vyjadřující ekonomickou úroveň obyvatel. Dále byly definovány determinanty světové ceny cukru. Kvantitativní analýza však prokázala významný vliv pouze cen z předchozích období.

Klíčová slova: cukr, nabídka, poptávka, cena, světový trh, regresní analýza.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (4): 142–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz