HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, ANDR Jiří, HOLEC Josef, SOUKUP Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna
Current Possibilities of Weed Control in Sugar Beet and Future Trends


Weeds can grow very well in sugar beet stands and if they are not controlled, the yield can decrease dramatically. In the Czech Republic, a system of several (normally three) post-emergent herbicide applications is currently used. For particular terms of application, herbicides and their rates are chosen according to weed spectrum and growth stages of both the weeds and the crop. Weed management in sugar beet is relatively expensive, which is one of the main reasons why management based on herbicide tolerant (HT) sugar beet varieties has been massively used outside the EU. The most frequently used is Roundup Ready system based on crop tolerance to glyphosate.

Key words: sugar beet, weed control, herbicides, HT technologies.


Plevele se mohou v porostu cukrovky velmi dobře uplatňovat, a pokud nejsou dostatečně potlačeny, způsobují významné snížení výnosu. K potlačení plevelů v porostu cukrovky se v současnosti v České Republice používá systém několika postemergentních ošetření (obvykle tři). Výběr herbicidů v jednotlivých aplikačních termínech a jejich dávky je třeba provádět s ohledem na plevelné spektrum a růstovou fázi plevelů i cukrovky. Regulace plevelů v porostech řepy je poměrně nákladná, proto došlo mimo EU k masovému rozšíření technologií ochrany proti plevelům založených na herbicidní toleranci (HT). Celosvětově nejrozšířenější je Roundup Ready systém využívající odolnosti odrůd cukrovky ke glyphosate.

Klíčová slova: cukrovka, regulace plevelů, herbicidy, HT technologie.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (4): 124–132.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz