HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MRKOVAČKI Nastasija1, MAZEI Snežana1, KOVAČEV Lazar1, BJELIĆ Dragana1 JARAK Mirjana2, TÝR Štefan3,
VEREŠ Tomáš3
(1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbsko, 2Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbsko,
3Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
)


Vplyv aplikácie Azotobacter chroococcum na výrobu repy cukrovej a charakteristiku
mikroorganizmov v rhizosfére repy cukrovej

Effect of Azotobacter chroococcum Application on Production Characteristics of Sugar Beet and Microorganisms
in Sugar Beet Rhizosphere


Effects of Azotobacter chroococcum inoculation on sugar beet production characteristics and microbiological status in the soil were studied on three different methods of sugar beet inoculation with Azotobacter chroococcum strains. The variety Drena was used in the study. Experiments were carried out at Rimski Šančevi in 2008, 2009 and 2010. Five strains of Azotobacter chroococcum were used as microbial inoculants. Three inoculation methods were applied: (A) strain incorporation into the soil before planting, (B) strain application on soil surface before the first inter-row cultivation and (C) seed inoculation before planting. All five Azotobacter chroococcum strains, in each of the three application methods, showed a positive effect on the production characteristics of sugar beet. The highest yield increases in root (6.45 t/ha) and sugar (0.63 t/ha) was obtained on seed inoculated with strain 10.

Key words: Azotobacter chroococcum, sugar beet, root yield, sugar content, total microbial count.

Účinky inokulácie Azotobacter chroococcum na produkčné parametre cukrovej repy a mikroflóru rhizosféry boli študované pri troch rôznych metódach naočkovania repy cukrovej Azotobacter chroococcum. V štúdii bola použitá odroda „Drena“. Experimenty boli vykonávané na lokalite „Rimski Šančevi“ v rokoch 2008, 2009 a 2010. Ako mikrobiálny inokulant bolo použitých päť kmeňov Azotobacter chroococcum. Boli použité tri očkovacie metódy: (A) zapracovanie inokula do pôdy pred sejbou, (B) aplikácia inokula na povrch pôdy pred prvou medziriadkovou kultiváciou a (C) očkovanie osiva pred výsevom. Všetkých päť kmeňov Azotobacter chroococcum, v každej z troch aplikačných metód, preukázalo pozitívny vplyv na produkčné charakteristiky repy cukrovej. Najvyšší nárast úrody koreňa (6,45 t/ha) a cukru (0,63 t/ha) bol zaznamenaný na osive inokulovanom kmeňom 10.

Kľúčové slová: Azotobacter chroococcum, repa cukrová, úroda koreňa, cukornatosť, celkový počet mikroorganizmov.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (2): 50–55.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz