HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BENNÁR Marek1,2, BETORET Ester2, BOJŇANSKÁ Tatiana1, BRŇO Dušan3, HAMBÁLKOVÁ Júlia3, RICHTER Antonín3
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK), 2Universitat Politecnica de Valencia, Španielsko (E), 3Slovenské cukrovary, s. r. o., Sereď (SK))

Optimálizácia rozdelenia častíc bieleho cukru
Optimal Particle Size Distribution of White Sugar


Particle size distribution of white sugar, as a quality parameter, is of great importance in the sugar beet industry. During the crystallization procedure it is possible to adjust various parameters which influence the particle size of crystals. Dry matter of the juice and volume of the standard syrup in crystallizer as well as heating curve are used in the company Slovenské cukrovary Ltd (Slovakia) as constant parameters in the crystallization process. Quantity of slurry (seed magma crystalizate) and volume of slurry massecuite are parameters which can be changed to control the particle size distribution of white sugar. Five variants of those parameters have been tried to obtain an optimal particle size distribution. The particle size distribution was measured with AS 200 Retsch granulometer. The samples obtained by sowing have been evaluated by ICUMSA Method GS 2-37 (1994). The relationship between variable parameters and particle size distribution was demonstrated. The obtained results showed that it is possible to optimize the crystallization process using 19 % of slurry and 1.100 cm3 of volume of slurry massecuite as variables in sugar beet industry.

Key words: sugar beet industry, crystallization, slurry, ICUMSA Method GS 2-37, particle size distribution.


Stanovenie rozdelenia častíc bieleho cukru, ako kvalitatívny parameter, má značnú importanciu v cukrovarníctve. V Slovenských cukrovaroch, s.r.o., je kryštalizácia docielená odparovaním vody s cieľom dosiahnuť presýtenie. Varenie cukrovín má až na malé odchýlky rovnaký postup. Tento postup sa dá ovplyvniť viacerými faktormi, avšak iba pár z nich sa počas kampane mení a tým sa aj ovplyvňuje granulometrické zloženie produktu. Medzi stále veličiny, ktoré svoju hodnotu nemenia, patria; sušina šťavy, pri ktorej sa mikroočko pridáva do očkovacieho varostroja, sušina šťavy, pri ktorej sa očkovacia cukrovina pridáva do varostroja, hladina štandardného sirupu vo varostroji pri základnom náťahu a varná krivka. Medzi veličiny, ktoré sa menia a tým vplývajú na granulometrické zloženie produktu, patria množstvo mikroočka a množstvo očkovacej cukroviny pridávanej do varostrojov. Bolo realizovaných päť variantov pre dosiahnutie ideálneho rozdelienia častíc bieleho cukru. Granulometrické zloženie produktu bolo merané pomocou granulometra AS 200 Retsch a vyhodnotené ICUMSA Method GS 2-37 (1994). Vzťah medzi premennými veličinami a rozdelením častíc bieleho cukru bol dokázaný. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú možnosť optimalizácie krystalizačného procesu prostredníctvom množstva mikroočka a množstva očkovacej cukroviny pridávanej do varostrojov.

Kľúčové slová: cukrovarníctvo, kryštalizácia, mikroočko, ICUMSA Method GS 2-37 (1994).

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (12): 385–389.

full text (PDF)

full text in English (*.doc)

NAVRCHOLU.cz