HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TAUCHEN Jaromír
(Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava
Interferences with Legal Regulation of Sugar Production and Delivery in the Protectorate of Bohemia and Moravia


After the constitution of the Protectorate of Bohemia and Moravia, controlled economy and ration system ware established; the sectors of sugar and beet industry were also included. The owners of sugar factories werw allowed to deliver sugar only to certain purchasers and for a price both assigned by the state. Consumers could not buy as much sugar as they wanted, but only the amount they had their ration stamps for. Sugar managment was controlled by the newly established Czech and Moravian Union for beet and sugar, which prescribed a wide range of duties to its members (owners of sugar factories and beet producers). This Union could also limit or forbid their activities. The Union had to agree with establishing a new sugar factory.

Key words: Protectorate of Bohemia and Moravia, sugar industry, steered economy, ration system, Czech and Moravian Union for beet and sugar.


Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo zavedeno řízené hospodářství a přídělový systém, čemuž se nevyhnula ani odvětví cukrovarnictví a řepařství. Majitelé cukrovarů mohli dodávat cukr pouze určitým státem stanoveným odběratelům a za státem stanovenou cenu. Spotřebitelé si nemohli v obchodech koupit tolik cukru, kolik by sami chtěli, nýbrž pouze množství, na které obdrželi potravinové lístky. Dozor nad hospodařením s cukrem převzal nově zřízený Českomoravský svaz pro řepu a cukr, který svým členům (majitelům cukrovarům a producentům řepy) stanovoval celou řadu povinností. Rovněž mohl omezit jejich činnost či ji úplně zakázat. Se zřízením nového cukrovaru musel Svaz vyslovit souhlas.

Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava, cukrovarnictví, řízené hospodářství, přídělový systém, Českomoravský svaz pro řepu a cukr.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (11): 354–357.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz