HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CSACH Kristián, ŠIRICOVÁ Ľubica
(Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Cukrové kvóty a ich vplyv na dodávateľské zmluvy podľa Súdneho dvora EÚ
Sugar Quotas and their Impact on Delivery Contracts according to the European Court of Justice


The Europe-wide interest in reducing the quota should also be reflected in business relationships among actors on the sugar market. Reduction of quotas should first be compensated by restructuring aid and the means of private law protection should follow the Europe-wide plan. Conclusions of the Court will primarily be applied to sanctions and similar claims in the customer-supplier chain.
It is recommended that contracts between actors on the sugar market (whether between growers and sugar producers or between producers and purchasers of sugar) contain a clause allowing the adaptation of deliveries to changes in the allocation of quotas. Alternatively, the volumes of sugar should be always contracted in the period for which the quota is determined. Similarly, it is recommended that the potential litigants in the courts of the Czech or Slovak Republic require that the preliminary question be referred to the Court.

Key words: sugar quotas, judgement of the European Court of Justice in case C-390/11 CS AGRO Ronov.


Celoeurópsky záujem na znížení kvóty by sa mal presadiť aj v obchodnoprávnom vzťahu medzi jednotlivými aktérmi na trhu s cukrom. Znižovanie kvót by v prvom rade malo byť kompenzované reštrukturalizačnou pomocou a prostriedky súkromnoprávnej ochrany by mali tento celoeurópsky zámer nasledovať. Závery Súdneho dvora sa primárne uplatnia na sankčné a podobné nároky v dodávateľsko-odberateľskej reťazi.
Z dôvodu obozretnosti ale odporúčame zakomponovať do zmlúv medzi jednotlivými aktérmi na trhu s cukrom (či už vo vzťahu medzi pestovateľmi a producentmi cukru, resp. producentmi cukru a odberateľmi) doložky, umožňujúce prispôsobiť dodávky zmenám v pridelených kvótach, resp. kontrahovať objemy vždy v obdobiach, pre ktoré sa kvóty určujú. Rovnako, potenciálnym stranám sporu pred súdmi Českej alebo Slovenskej republiky odporúčame žiadať o predloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru (11).

Klíčová slova: cukrové kvóty, rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-390/11 CS AGRO Ronov.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (11): 343–346.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz