HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČIČO Peter1, KOTUS Martin1, VYSOČANSKÁ Michaela1, SLOBODA Aurel2
(1Technická fakulta SPU v Nitre, 2Technická univerzita v Košiciach)

Renovácia vyorávacích radlíc cukrovej repy – predĺženie životnosti
Renovation of Sugar Beet Harvest Share – Lifespan Extension


This contribution deals with renovation of harvest share for sugar beet, abrasion resistance of welded-on materials attached to the harvest share. The most extensive wear was discovered on the first third of the harvest share. The results showed that the welded-on materials with ledeburit structure with high carbon and chromium content do not wear so extensively as non-welded manufactured harvest shares. Correct technological procedure and suitable welded-on material can extend technical lifespan of harvest share multiple times.

Key words: sugar beet harvest share, abrasive resistance renovation, welding-on.


Príspevok sa zaoberá renováciou vyorávacích radličiek cukrovej repy a odolnosťou návarových materiálov aplikovaných na vyorávacie radličky cukrovej repy. Najintenzívnejšie sa opotrebovávala prvá tretina vyorávacej radličky. Dosiahnuté výsledky ukázali, že návarové materiály s ledeburitickou štruktúrou s vysokým obsahom uhlíka a chrómu dosahujú menší úbytok opotrebenia ako nenavarené, továrensky vyrobené radličky. Správnym technologickým postupom navárania a vhodným návarovým materiálom sa dá predĺžiť technický život vyorávacích radličiek niekoľkonásobne.

Kľúčové slová: vyorávacie radlice cukrovej repy, abrazívne opotrebenie, renovácia, naváranie.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (9–10): 280–283.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz