HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOLMAN Petr
(Masarykova univerzita v Brně)


Biopaliva a evropská legislativa
Biofuels and European Legislation


The article wants to draw attention to important judicial decisions made by the Court of Justice of the European Communities in support of biofuels. Its second part deals with important decisions of the European Commission concerning certain types of information on biofuels and bioliquids; this information shall be presented to the member states by the economic subjects. Final part of the article focuses on the decision of the European Commission of 19th July 2011 on recognition of the “Roundtable of Sustainable Biofuels EURED” to demonstrate compliance with the sustainability criteria in accordance with directives of the European Parliament and Council Directive 2009/28/EC and 2009/30/EC.

Key words: biofuels, European legislation, Court of Justice, European Commission, Roundtable of Sustainable Biofuels EURED.

Příspěvek upozorňuje na významné rozsudky Soudního dvora ES z oblasti podpory užívání biopaliv, v druhé části informuje o důležitých rozhodnutích Evropské Komise o určitých druzích informací o biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům. V závěrečné části pak poukazuje na rozhodnutí EK z 19. 7. 2011 o uznání režimu „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES.

Klíčová slova: biopaliva, evropská legislativa, Soudní dvůr, Evropská Komise, Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (1): 26–29.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz