HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KARDOŠ Ivan
(Slovenský cukrovarnícky spolok)

Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2011/2012 na Slovensku
Evaluation of Sugar Campaign 2011/2012 in Slovakia


We can evaluate the Sugar campaign 2011/2012 in Slovakia as very successful. Favorable weather conditions made it possible to harvest the entire originally sown area of 17,768 hectares. This area was farmed by 186 agricultural enterprises. A good start and sufficiency of soil moisture especially in the beginning of the period resulted in good growth of sugar beet. The harvest total in Slovakia reached a record average amount of 63.05 tons per hectare. Favourable level of sunshine in the later vegetative phases also contributed positively to the high sugar content which reached a record average of 18.05 %. This figure even increased by 2.23 % compared with previous year. Good weather conditions lasted almost whole harvesting period and therefore the technological quality and purity of sugar beet was excellent. Both sugar companies together processed 1,086,595 tons of sugar beet and achieved average daily processing capacity of 9,174 tons per day. The total sugar production of 175,168 tons is the highest in Slovakia to date after the EU restructuralization of sugar industry and it notably outmatched the Slovak sugar quota (112,319.5 t). At the same time it is possible to observe that the changes in the acreage of sugar beet are not as notable as the production of sugar and sugar beet achieved. This is also an evidence of the tendency to grow smaller amounts of sugar beet with higher sugar content. The difference of 62,848.5 t will be used within relevant legislation.

Key words: Slovak Republic, sugar industry, sugar factory, sugar, sugar beet, reform, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results.


Cukrovarnícku kampaň 2011/2012 na Slovensku môžeme v konečnom dôsledku hodnotiť ako veľmi úspešnú. Priaznivé poveternostné podmienky umožnili zozbierať úrodu z celej výmery obsiatych plôch s výmerou 17 768 ha. Táto výmera bola obhospodarovaná spolu 186 poľnohospodárskymi podnikmi. Dobrý štart a dostatok vlhka hlavne na začiatku periódy znamenali dobrú vzchádzavosť a následne rast cukrovej repy. Celková úroda v SR dosiahla rekordný priemer 63,05 t/ha. K vysokej produkcii cukru prispela aj priaznivá úroveň slnečného svitu v neskorších vegetačných fázach čo predznamenalo vysokú cukornatosť, ktorá na Slovensku dosiahla taktiež rekordné hodnoty s priemerom 18,05 %. Táto hodnota v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla dokonca o 2,23 %. Dobré počasie sprevádzalo takmer celé obdobie zberu preto aj technologická kvalita a čistota repy bola výborná. Obe cukrovarnícke spoločnosti spracovali spolu 1 086 595 t repy a zaznamenali priemernú spracovateľskú kapacitu 9 174 t/d repy. Celková výroba cukru v SR na úrovni 175 168 t je doposiaľ najvyššia v období po reštrukturalizácii cukrovarníckeho priemyslu EÚ a dosť významne prekonala úroveň výrobnej kvóty SR (112 319,5 t). Zároveň je možné pozorovať že zmeny vo výmere obsiatej plochy v porovnaní s predchádzajúcimi hospodárskymi rokmi nie sú tak zreteľné, ako dosahovaná produkcia repy a cukru. Aj to je dôkazom snahy o pestovanie menších objemov repy s  vyššou cukornatosťou. Rozdiel vo výške 62 848,5 t bude použitý v rámci platnej legislatívy.

Klíčová slova: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, reforma, cukrovarnícka kampaň,kvóta, výroba cukru, výsledky kampane.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (7–8): 223–225.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz