HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŘIVNA Luděk1, CHODUROVÁ Martina1, BUREŠOVÁ Iva2
(Mendelova univerzita v Brně1, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně2 )

Dynamika růstu a změny kvality cukrovky po mimokořenové výživě
Dynamics of Sugar Beet Growth and Quality Change after Extra-Root Nutrition


The effect of extra-root nutrition on sugar beet growth and development during vegetation period was examined in field trials. Simultaneously, yield and technological quality of tubers were evaluated. Sugar beet leaf area was increasing until August when it reached 715 grams per plant. Conclusively highest weight gains were noticed between 28th July and 12th August. By the end of the harvest, the weight of leaves was decreased to 550 grams per plant as the result of older leaves necrosis. The final leaf weight was in individual variants in range of 373 to 778 grams per plant. The highest weight was found in variant with magnesium application of Magnitra L fertilizer. High dynamics of root growth was recorded from 1st July to 12th August and from 8th September to harvest. The highest final tuber weight (1,274 to 1,601 grams) was observed after Carbonbor K, Carbonbor and Bortrac fertilizer application, i.e. boron application varieties. The highest yield was reached after sodium nitrate application, while the lowest was in control group. Treated groups got in average better outcomes than control group. Alpha amino nitrogen content was low, the lowest values were in average determined after higher boron content fertiliser application. Soluble ash content was in range of 0.33 to 0.42 %. The lowest one was in control group and the groups with boron application fertiliser. MB factor value was positive in all groups and the highest quality sugar beet was harvested in the groups with higher boron application. After yield results evaluation, two relationships were determined; a very strong relationship (with r = 0,834**) between MB factor and water-soluble ash values and a negative relationship (with r = –0,613**) between digestion and MB factor.

Key words: sugar beet, extra-root nutrition, vegetation, yield, technological quality.


V rámci polních pokusů byl ověřován účinek mimokořenové výživy na růst a vývoj cukrovky během vegetace. Současně byl vyhodnocen výnos a technologická kvalita bulev. Listová plocha cukrovky přirůstala až do konce měsíce srpna, kdy dosahovala hmotnosti 715 g na rostlinu. Průkazně nejvyšší přírůstky byly zaznamenány mezi 28. 7. až 12. 8. Do konce sklizně se hmotnost chrástu snížila v důsledku odumírání starších listů na cca 550 g na rostlinu. Konečná hmotnost chrástu se pohybovala u jednotlivých variant v rozmezí 373–778 g na rostlinu. Nejvyšší byla u varianty s aplikací hořčíku v hnojivu Magnitra L. Vysoká dynamika růstu kořene byla zaznamenána od 1. 7. do 12. 8. a od 8. 9. do sklizně. Nejvyšší konečná hmotnost bulev (1 274–1 601 g) byla pozorována po aplikaci hnojiva Carbonbor K, Carbonbor a Bortrac, tj. variant s aplikací bóru. Nejvyšší výnos byl dosažen po aplikaci dusičnanu sodného, nejnižší byl u kontrolní varianty. Ošetřené varianty dosáhly průměrně lepších výnosových výsledků než varianta kontrolní. Obsah alfa-aminodusíku byl nízký, nejnižší hodnoty byly v průměru stanoveny po aplikaci hnojiv s vyšším obsahem bóru. Obsah rozpustného popela se pohyboval v rozmezí 0,33–0,42 %. Nejnižší byl u kontroly a u variant s aplikací hnojiv s borem. Hodnota MB faktoru byla příznivá u všech variant, nejkvalitnější cukrovka byla sklizena u variant s vyšší aplikací bóru. Při hodnocení sklizňových výsledků byl stanoven velmi silný kladný vztah (r = 0,834**) mezi hodnotou MB faktoru a rozpustného popela a negativní závislost (r = –0,613**) mezi digescí a hodnotou MB faktoru.

Klíčová slova: cukrová řepa, mimokořenová výživa, vegetace, výnos, technologická jakost.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 184–192.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz