HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír1, PULKRÁBEK Josef2
(Řepařský institut, Semčice1, Česká zemědělská univerzita2 )

Výzkum cukrové řepy ve světě
Sugar Beet Research in the World


Within the hierarchy of current research topics, question number one is sustainability of sugar beet growing and beet sugar industry. This sustainability has a fundamental economic aspect regarding competitiveness with cane sugar, and an environmental aspect including mainly the current issue of emissions and foreign chemical substances. The principle of sustainability also sets other relevant research directions: yield potential, resistant breeding (with the aim to decrease the consumption of biocides), alternative uses of sugar beet (sugar, ethanol, methane), growing technologies decreasing the input of chemicals, fertilizers, energy, limiting soil erosion, the position of sugar beet within an agricultural enterprise. Nowadays, a full extent research is done only in big sugar beet growing countries; in the Czech Republic the research concentrates on individual issues such as sustainability and growing technologies and is financed exclusively by beet growers and sugar producers.

Key words: sugar beet, research, yield potential, resistant breeding, alternative uses of sugar beet.


V hierarchii výzkumných témat dnes stojí na nejvyšší pozici otázky udržitelnosti řepařství a řepného cukrovarnictví. Tato udržitelnost má zásadní aspekt ekonomický v konkurenční schopnosti se třtinovým cukrem a aspekt environmentální, zahrnující dnes především problematiku emisí a cizorodých chemických látek. Princip udržitelnosti nastavuje další aktuální směry výzkumu: výnosový potenciál, rezistentní šlechtění (s cílem snížit spotřebu biocidů), alternativní využití cukrové řepy (cukr, ethanol, methan), technologie pěstování snižující vstupy chemie, hnojiv, energie, omezující erozi půdy, postavení řepy cukrové v zemědělském podniku. Výzkum v celé popsané šíři dnes probíhá pouze ve velkých řepařících zemích, v Česku je výzkum zaměřen na dílčí otázky udržitelnosti a pěstitelské technologie a je dnes financován výlučně pěstiteli a cukrovarníky.

Klíčová slova: cukrová řepa, výzkum, výnosový potenciál, rezistentní šlechtění, alternativní využití řepy.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (5–6): 177–179.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz