HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PODHRÁZSKÁ Jana1, KONEČNÁ Jana1, KAMENÍČKOVÁ Ivana2, DUMBROVSKÝ Miroslav2
(1Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.; 2Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno )

Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrové řepy
Survey of the Impact of PRP SOL Subsidiary Substance on the Hydrophysical Properties of Soil at Cultivation of Sugar Beet


The subject of the article is to assess the application of PRP SOL subsidiary substance in conventionally treated (tillage) loamy soil and the impact on its hydro-physical properties. In the years 2008 and 2009, in the area Hlavnice in northern Moravia, experiments were carried out with the aim to examine the differences in the selected hydro-physical properties of soil treated with PRP SOL when growing row crops, namely poppy (Papaver somniferum L.) and sugar beet (Beta vulgaris var. altissima). The survey consisted of measuring the soil infiltration capacity by water infiltration and of laboratory analysis of hydro-physical properties of samples taken at each measurement. The physical properties studied were: soil texture, reduced bulk density, porosity, pore distribution, aeration of topsoil and current water content. Repeated conventional tillage and application of PRP SOL did not demonstrate any improvement in soil physical properties (density, porosity, soil compaction, reduced water content in soil), necessary for creating favorable conditions for growth and improvement of the crops. Based on the infiltration rate, hydraulic conductivity of the soil (used to classify soil permeability) was determined. According to Kutílek (7), the area with application of PRP SOL belongs to Group III and at the time of monitoring showed slight permeability. In the year 2009 it decreased by about 1/2. The area without application of the PRP SOL belongs to Group IV, showing mean permeability and, within the two-year period, its value did not change significantly.

Key words: PRP SOL subsidiary substances, conventional tillage, hydrophysical soil properties, water infiltration, saturated hydraulic conductivity Ks.

Předmětem článku je posouzení aplikace podpůrné látky PRP SOL do hlinité půdy s klasickým zpracováním (orba) na její hydrofyzikální vlastnosti. V letech 2008 a 2009 proběhly v lokalitě Hlavnice na severní Moravě experimenty, které měly za cíl posoudit rozdíly ve vybraných hydrofyzikálních vlastnostech půdy ošetřované přípravkem PRP SOL při pěstování erozně rizikových plodin, konkrétně máku (Papaver somniferum L.) a cukrovky (Beta vulgaris var. altissima). Šetření sestávala z měření vsakovací schopnosti půdy výtopovou infiltrací a z laboratorních rozborů hydrofyzikálních vlastností půdy ze vzorků odebíraných při každém měření. Z fyzikálních vlastností byly sledovány: textura půdy, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, rozdělení pórů, provzdušenost ornice a momentální obsah vody. Opakovaná klasická orba a aplikace přípravku PRP SOL neprokázala zlepšené fyzikální vlastnosti půdy (objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, zhutnění ornice, snížení obsahu vody v půdě) potřebné pro vytváření příznivých podmínek pro růst a vývoj pěstované plodiny. Z rychlosti infiltrace byla stanovena hydraulická vodivost Ks půdního prostředí, která se použila ke klasifikaci půdní propustnosti. Plocha s PRP SOL podle Kutílka (9) patří do III. skupiny, po celou dobu sledování vykazuje propustnost mírnou. V roce 2009 se snižuje přibližně o polovinu. Plocha bez PRP SOL patří do IV. skupiny, vykazuje propustnost střední a během dvouletého období se její hodnoty výrazně nemění.

Klíčová slova: pomocná látka PRP SOL, klasické zpracování půdy, hydrofyzikální vlastnosti půdy, výtopová infiltrace, nasycená hydraulická vodivost Ks.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (4): 128–133.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz