HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HUNKOVÁ Elena, DEMJANOVÁ Eva, LÍŠKA Emil Líška
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Vyjadrenie škodlivosti parumančeka nevoňavého (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) a pichliača roľného (Cirsium arvense (L.) Scop.) v porastoch repy cukrovej
Expression of Harmfulness of Scentless Mayweed (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) and Creeping Thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) in Sugar Beet Stands


The field trial at experimental station of Slovak Agricultural University in Nitra – Dolná Malanta was founded in 2005–2007 (175 m altitude, Haplic Luvisols (WRB), maize growing region). The plants of sugar beet, creeping thistle and scentless mayweed were picked from area 4 × 0.25 m2 in three evaluation terms (May, June, July). The plants were dried (80 °C), weighted as dry mass and analysed for nutrient content (N, P, K, Ca, Mg) to determine harmfulness rate – according to crop (CEn) and nutrient (NEi) equivalents. CEn = Ww/Wc, where: CEn = crop equivalent for certain weed species „n“, Ww = weed dry mass weight, Wc = crop dry mass weight. NEi = Qcw/Qcv, where: Qcw = Ccw /Wcw, Qcv = Ccv/Wcv, NEi = nutrient equivalent for element intake of certain weed species „i“, Wcw – one weed plant dry mass weight (mg), Wcv – one crop plant dry mass weight (mg), Ccw – element intake by one weed plant (mg), Ccv – element intake by one crop plant (mg). Creeping thistle and scentless mayweed showed higher competitive ability compared to sugar beet in May and June (BBCH of sugar beet 16–19, BBCH of weeds 40–60), based on CEn values. CEn values of scentless mayweed were mostly higher than CEn of creeping thistle. Yet NEi values generally proved the opposite tendency. Nutrient intake by both the weeds was highest in July 2006 in warm weather with sufficient water content in soil. Creeping thistle was more dominant in nutrient intake, than scentless mayweed, in a downward order: Ca —› P —› N —› K —› Mg. Scentless mayweed drew nutrients in downward order: P —› Ca —› N —› K —› Mg. High dry mass weight of weeds as well as of crop does not always mean high element drawing from soil. Therefore nutrient equivalents as a qualitative expression of weed harmfulness rate in crop stands are more relevant parameters than crop equivalents as quantitative expression of weed harmfulness rate.

Key words: sugar beet, scentless mayweed, creeping thistle, weed harmfulness rate, crop equivalent, nutrient equivalent.

V rokoch 2005–2007 bol založený poľný pokus na experimentálnej stanici Slovenskej poľnohospodárskej univerzity – Dolná Malanta (nadmorská výška 175 m, hnedozem kultizemná (HMa), kukuričná výrobná oblasť). Rastliny repy cukrovej, pichliača roľného a parumančeka nevoňavého boli zberané z plochy 4 × 0,25 m2 v troch termínoch hodnotenia (máj, jún, júl). Rastliny boli vysušené pri 80 °C, ich suchá hmota zvážená a analyzovaná na obsah živín (N, P, K, Ca, Mg) za účelom zistenia škodlivosti burín podľa plodinových (CEn) a živinových (NEi) ekvivalentov. CEn = Ww/Wc, kde: CEn = plodinový ekvivalent pre určitý burinový druh „n“, Ww hmotnosť suchej hmoty buriny, Wc = hmotnosť suchej hmoty plodiny. NEi = Qcw/Qcv, kde: Qcw = Ccw /Wcw, Qcv = Ccv/Wcv, NEi = živinový ekvivalent pre čerpanie prvku určitým burinovým druhom „i“, Wcw – hmotnosť suchej hmoty jednej rastliny buriny (mg), Wcv – hmotnosť suchej hmoty jednej rastliny plodiny (mg), Ccw – hmotnosť čerpaného prvku jednou rastlinou buriny (mg), Ccv – hmotnosť čerpaného prvku jednou rastlinou plodiny (mg). Pichliač roľný a parumanček nevoňavý preukázali vyššiu konkurenčnú schopnosť oproti repe cukrovej v máji a v júni (BBCH cukrovej repy dosahovala 16–19, BBCH burín 40–60) na základe hodnôt CEn. Hodnoty CEn pre parumanček nevoňavý boli väčšinou vyššie než pre pichliač roľný. Ale hodnoty NEi vykázali prevažne opačnú tendenciu. Čerpanie živín oboma burinami bolo najvyššie v júli 2006 pri teplom počasí a dostatočnom obsahu vody v pôde. Pichliač roľný bol dominantnejší v čerpaní živín než parumanček nevoňavý, v zostupnom poradí: Ca —› P —› N —› K —› Mg. Parumanček nevoňavý čerpal živiny nasledovne v zostupnom poradí: P —› Ca —› N —› K —› Mg. Vysoká hmotnosť suchej hmoty ako burín tak aj plodiny nemusí vždy zároveň znamenať aj vysoký odber prvku z pôdy. Takže živinové ekvivalenty ako kvalitatívne vyjadrenie miery škodlivosti burín v plodinách sú relevantnejšími parametrami ako plodinové ekvivalenty, ktoré sú kvantitatívnym vyjadrením miery škodlivosti burín.

Kľúčové slová: cukrová repa, parumanček nevoňavý, pichliač roľný, miera škodlivosti burín, plodinový ekvivalent, živinový ekvivalent.

Listy cukrov. řepař., 128, 2012 (4): 122–127.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz