HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CAPOUCHOVÁ Ivana1, KOSTELANSKÁ Marta2, ERHARTOVÁ Daniela1, PROKINOVÁ Evženie1, HAJŠLOVÁ Jana2, ŠKEŘÍKOVÁ Alena1, SALAVA Jaroslav3, PAZDERŮ Kateřina1
(1Česká zemědělská univerzita; 2Vysoká škola chemicko-technologická; 3Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)


Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice
Risks of the Fusarium Infestation for Bioethanol Production from Wheat


The effect of different intensity of Fusarium spp. infestation on DON content, bioethanol yield, starch content, falling number, grain yield and bioethanol production per ha was evaluated in frame of the exact field plot trial with 3 winter wheat varieties (Meritto, Akteur, Eurofit) and variants with different processes of artificial inoculation of wheat by Fusarium spp. and simultaneously several ways of fungicidal treatment against FHB.
Fusarium spp. infestation of winter wheat led to negative affecting of all evaluated parameters. Bioethanol yield varied between 35.91 (artificially inoculated variant, strongly infected by Fusarium spp.) and 41.46 l/100 kg of grain (check variant). Simultaneously, decrease of starch content in grain dry matter by about 2 %, values of falling number by about 150 s, grain yield by about 1.5–2.5 t/ha, i.e. 24–30 % was found in strongly infected variants in comparison with the check variant, resp. variant with protective fungicidal treatment. Ethanol production varied from 23.64 (artificially inoculated variant) to 31.40 (check variant) and 36.70 hl/ha (variant with fungicidal treatment).

Key words: wheat, Fusarium spp., bioethanol, starch, yield.

V přesném polním pokusu s odrůdami ozimé pšenice Meritto, Akteur a Eurofit, vedeném v letech 2008 a 2009 na Výzkumné stanici ČZU v Praze-Uhříněvsi a zahrnujícím 8 pokusných variant, v rámci kterých byly využity umělé inokulace pšenice Fusarium spp. i různé varianty fungicidního ošetření proti klasovým fuzariózám, jsme hodnotili vliv různé intenzity kontaminace zrna Fusarium spp. na obsah deoxynivalenolu, výtěžnost bioetanolu, obsah škrobu, číslo poklesu, výnos zrna a produkci etanolu z hektaru.
Kontaminace zrna ozimé pšenice Fusarium spp. vedla k negativnímu ovlivnění všech hodnocených parametrů, a to zejména v případě silně kontaminovaných vzorků v roce 2008. Výtěžnost bioetanolu se pohybovala v rozmezí mezi 35,91 (uměle inokulovaná varianta, silně kontaminovaná Fusarium spp.) a 41,46 l/100 kg zrna (kontrola). U silně kontaminovaných variant současně došlo ke snížení obsahu škrobu v sušině zrna (cca o 2 %), hodnot čísla poklesu (cca o 150 s), výnosu zrna o 1,5–2,5 t/ha, tj. o 24–30 % ve srovnání s kontrolou, resp. s fungicidně ošetřenou variantou. Produkce etanolu z ha se pohybovala v rozmezí od 23,64 (silně kontaminovaná, uměle inokulovaná varianta) po 31,40 hl/ha (kontrola) a 36,70 hl/ha (varianta s preventivním fungicidním ošetřením).

Klíčová slova: pšenice, Fusarium spp., bioetanol, škrob, výnos.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 95–99.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz