HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír
(Řepařský institut, Semčice)


Vliv nematodů Heterodera Schachtii Schmidt na výnos cukrové řepy
Influence of Heterodera Schachtii Schmidt Nematode on Sugar Beet Yields


In the years 2004–2010 thirty experiments were carried out in Czech sugar beet localities; these experiments allowed the comparison of yields of the variants tolerant of rhizomania and the variants tolerant of rhizomania and nematodes. The experiments were carried out on land with various degree of beet cyst eelworm (Heterodera Schachtii) contamination. On land with zero occurence of the eelworm the yield of tolerant variants was 1 % lower than the yield of intolerant variants; this changed in favour of the tolerant variants with increasing contamination. The minimum limit of harmful contamination was proposed at 3–6 live cysts in 100 g of soil. Such contamination is connected with the decrease in yield of intolerant variants by 3–5 % and it is useful that the growers react by means of agrotechnical measures.


V letech 2004–2010 bylo na řepařských lokalitách Čech provedeno 30 pokusů, z nichž bylo možno srovnat výnos odrůd tolerantních k rizománii a odrůd tolerantních k rizománii a k nematodům. Pokusy byly provedeny na pozemcích s různým stupněm zamoření háďátkem řepným, Heterodera Schachtii. Na pozemcích s nulovým výskytem háďátka byl výnos tolerantních odrůd o 1 % nižší než výnos odrůd netolerantních, se stoupajícím zamořením se relace měnila ve prospěch odrůd tolerantních. Za spodní hranici škodlivého zamoření byl navržen obsah 3–6 živých cyst na 100 g půdy. Toto zamoření je spojeno s poklesem výnosu netolerantních odrůd o 3–5 % a pro pěstitele je výhodné reagovat na ně agrotechnickými opatřeními.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 379–383.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz