HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOBIAŠOVÁ Erika
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)


Vplyv organických hnojív na vlastnosti pôdy pod repou cukrovou
Influence of Organic Fertilizers on Soil Properties under Sugar Beet


In sugar beet farming system we studied the impact of organic fertilizers Condit Eco and Condit Mineral and farmyard manure on physical and chemical properties of soil. The field experiment is situated on research-experimental base of Slovak University of Agriculture in Nitra on soil type Haplic Luvisols. The results obtained in the period 2008–2010 showed the possibility of use of organo-mineral fertilizers Condit Eco and Condit Mineral as an alternative source of organic matter. Their influence on the chemical properties of soil differed in several parameters from that of farmyard manure. In variants with Condit fertilizers, lower humus content and its lower quality was recorded compared with the variant with farmyard manure. In case of Condit also soil pH was lower. With regard to the soil structure the impact of Condit was comparable to that of farmyard manure. The proportion of agronomically most valuable water-resistant aggregates of size 0.5–3 mm was increased after application of both, farmyard manure and Condit. Spring application of Condit Eco was more favourable to the soil; in case of Condit Mineral more favourable was its autumn application Overall the influence of both Condit fertilizers on soil properties was favourable.

Key words: sugar beet, Haplic Luvisols, Condit, fertilization, soil properties.

V pestovateľskom systéme cukrovej repy bol sledovaný vplyv organických hnojív Condit Eco a Condit Mineral a maštaľného hnoja na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. Poľný pokus sa nachádza na výskumno-experimentálnej báze SPU Nitra na pôdnom type Haplic Luvisols. Výsledky získané za obdobie rokov 2008–2010 poukázali na možnosti využitia organo-minerálnych hnojív Condit Eco a Condit Mineral ako alternatívneho zdroja organickej hmoty. Ich vplyv na chemické vlastnosti pôdy bol vo viacerých parametroch odlišný od vplyvu maštaľného hnoja. Vo variantoch s hnojivami Condit bol nižší obsah humusu, nižšej kvality v porovnaní s variantom hnojeným maštaľným hnojom. V prípade hnojív Condit bolo nižšie aj pH pôdy. Vo vzťahu k pôdnej štruktúre bol ich vplyv porovnateľný s vplyvom maštaľného hnoja. Aplikáciou ako maštaľného hnoja, tak aj hnojív Condit došlo k zvýšeniu zastúpenia agronomicky najcennejších vodoodolných agregátov 0,5–3 mm po ich aplikácii. Celkovo priaznivejšie pôsobila na pôdu v prípade Condit Eco jeho jarná aplikácia a pre Condit Mineral jesenná. Celkovo však pôsobenie obidvoch hnojív Condit na pôdu bolo priaznivé.

Kľúčové slová: repa cukrová, Haplic Luvisols, Condit, hnojenie, vlastnosti pôdy.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 352–355.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz