HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MARTINČÍK David, POLÍVKA Martin
(Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni)


Cukrovarnictví, řepařství a Velká hospodářská krize v ČSR
Beet-Sugar Industry, Beet Cultivation and the Great Depression in Czechoslovakia


The twenties of the twentieth century began very positively for the sugar industry and beet growing; both of them benefited from smooth sales and achieved high profitability until the mid-twenties. However, since the second half of the twenties, symptoms of global sugar crisis of overproduction began to appear. Since 1928 the situation on the world market became worse due to the increased protectionism. The Czechoslovak sugar industry was unable to cope with the changing conditions and lost its position on the international market soon, however, thanks to the cartel organization they managed to shift most of the costs of the crisis onto the beet growers, who were ultimately affected very strongly. Moreover, the sugar crisis was not a problem only of sugar industry and beet growers, but it also spread to the rest of the national economy of Czechoslovakia trough the channels outlined above. Thus, it partly contributed to the emergence and deepening of the Great Depression, which struck Czechoslovakia in the early thirties.

Key words: Sugar crisis, sugar industry, sugar exports, the economic crisis, beet growing, interwar period.

Dvacátá léta dvacátého století začínala pro odvětví cukrovarnictví a řepařství velmi příznivě, oba obory až do poloviny dvacátých let těžily z bezproblémového odbytu a dosahovaly vysoké ziskovosti. Od druhé poloviny dvacátých let se však začínají objevovat příznaky celosvětové cukerní krize z nadvýroby. Od roku 1928 byla navíc situace na světovém trhu ještě zhoršena nárůstem protekcionismu. Československý cukrovarnický průmysl se se změněnými podmínkami nedokázal vyrovnat a svou pozici na mezinárodním trhu záhy ztratil, pomocí kartelové organizace se mu však většinu nákladů krize podařilo přesunout na pěstitele řepy, kteří byli v konečném důsledku postiženi velmi silně. Cukerní krize navíc nezůstala problémem pouze cukrovarníků a řepařů, ale výše nastíněným kanály se šířila i do zbytku národního hospodářství Československa. Svým dílem tak přispěla i ke vzniku a prohlubování Velké hospodářské krize, která v ČSR udeřila na počátku 30. let.

Klíčová slova: cukerní krize, cukrovarnictví, export cukru, hospodářská krize, řepařství, meziválečné období.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9/10): 321–324.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz