HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÜLLER Miroslav, VALÁŠEK Petr, NOVÁK Petr, HRABĚ Petr, PAŠKO Ján
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy
Overlays and Composites Application in Technology of Sugar Beet Cultivation and Harvest


This paper focuses on the possibilities of renovation in agricultural technology using composite materials and overlays. Costs for wear parts are quite high not only in the sugar beet production but also for other crops. Appropriate renovation can reduce the costs of wear parts in many types of farming equipment, not just clay-working machines, but in the whole technology of sugar beet cultivation. This intervention has to be carried out in time, using appropriate material in appropriate places of wear parts and also using a suitable technological process. By observing these points, the renovation becomes an effective and modern technology of the contemporary plant production.

Key words: sugar-beet, composite, overlay, wear, renovation, machina, technology of cultivation.

Tento příspěvek je zaměřen na možnosti renovace v oblasti zemědělské techniky s využitím kompozitních materiálů a návarů. Náklady na opotřebitelné díly tvoří poměrně velkou finanční zátěž nejen při pěstování cukrové řepy, ale i dalších polních plodin. Vhodně provedená renovace může výrazně snížit náklady vynaložené na opotřebitelné díly u mnoha druhů zemědělské techniky, nejen strojů na zpracování půdy, ale v celé technologii pěstování cukrové řepy. Tento zásah však musí být proveden vždy včas, aplikací vhodného materiálu na vhodná místa opotřebitelného dílu a rovněž vhodným technologickým postupem. Teprve dodržením těchto bodů se renovace stává efektivní a moderní technologií soudobé rostlinné výroby.

Klíčová slova: cukrová řepa, kompozit, návar, opotřebení, renovace, stroje, technologie pěstování.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9/10): 304–307.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz