HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Důležité aspekty herbicidní ochrany: Využití HT technologií při regulaci plevelů
Important Aspects of Chemical Weed Control: Usage of HT Technologies for Weed Control


Adoption of HT crops can mean easier weed management especially in those crop stands where chemical weed control can be limited and weed management complicated. In the case of selected herbicides (ALS and ACC-ase inhibitors), methods of conventional breeding were used to get hybrids showing herbicide tolerance. In breeding glyphosate and glufosinate-NH4 tolerant varieties, genetic modification – transgenosis was used. Recently, GM technologies are widely used in weed management in soybean, maize, cotton, oilseed rape, and sugar beet stands. Basic advantage of HT technology is in its high selectivity to crop species, which has many agronomical but also ecological positives. First of all, chemical weed management is easier as the herbicide selection is already done and the grower has to choose the dose and term of application only. Agro-ecological risks have to be taken into account – especially in the case of introgression of resistance-genes into related species or forms. Long-term use of only one herbicide can lead to a significant shift in weed species spectrum when tolerant species become more abundant and/or resistance may occur. Also management of HT volunteers can be problematic.

Key words: genetic modification (GM), biotechnology, herbicide weed control, HT technologies, glyphosate.

Zavedení HT technologii znamenalo výrazný pokrok v regulaci plevelů především v plodinách, kde byly možnosti herbicidní ochrany omezené a regulace plevelů byla velmi obtížná. U některých herbicidů, především ze skupiny ALS inhibitorů a inhibitorů ACCasy, se podařilo konvenčními šlechtitelskými postupy vytvořit hybridy s herbicidní tolerancí (HT). U glyphosate a glufosinate-NH4 bylo možné vytvořit tolerantní odrůdy pouze genetickou modifikací (GM). V současnosti se využívají GM technologie při regulaci plevelů především u sóji, kukuřice, bavlny, řepky a cukrovky. Základním přínosem HT technologií je vysoká selektivita používaných herbicidů k plodině, od čehož se odvíjí řada agronomických, ale i ekologických předností. Především se zjednodušení chemické ochrany proti plevelům, tím že volba herbicidu je předem daná a na pěstiteli je pouze volba dávky a termínu aplikace. Při používání HT technologii je třeba počítat i s určitými agroekologickými riziky. Jde především o možnost přenosu genu rezistence na jiné (příbuzné) rostlinné druhy, či podruhy. Dlouhodobým monotoním používáním jednoho herbicidu (glyphosate) může dojít k výraznému posunu ve spektru plevelů ve prospěch odolných druhů, případně k vytvoření rezistence. Problematičtější může být také regulace výdrolu HT plodin.

Klíčová slova: genetické modifikace (GM), biotechnologie, herbicidní regulace plevelů, HT technologie, glyphosate.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9/10): 286–291.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz