HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, POSPIŠIL Richard, ONDRIŠÍK Peter, KOVÁČIK Peter
(Slovenská poľnohospodárska univerzita)


Vplyv Atoniku a Pentakeepu-V na produkčné parametre repy cukrovej a plodiny rotujúcej v osevnom postupe
The Effect of Atonic and Pentakeep-V on the Production Parameters of Sugar Beet and Crop Rotating in Crop Rotation


In polyfactorial field trials realized in years 2009–2010, in warm maize production area (climatic region: warm; climatic sub region: dry; climatic zone: warm, dry with moderate winter and long sunshine, brawn soil) the effect of growth stimulator Atonic and foliar fertilizer Pentakeep-V on the production parameters of sugar beet (Original, Monokini) a sunflower (NK Brio, NK Armoni, NK Country, NK Ferti).
The course of temperature and precipitation conditions proved a statistically significant influence of years on the observed parameters of sugar beet production (root yield: 67.59 t/ha, 64.99 t/ha (2010); digestion 19.35 % (2009), 18.69 % (2010)) and sunflower ((achene yield: 2.75 t/ha, 2.31 t/ha (2010); oil content 43.92 % (2009), 40.69 % (2010)).
In given soil-climatic conditions the achieved values of root yield of sugar beet and achenes of sunflower were higher at the methodically chosen application of Pentakeep-V (root yield: 67.53 t/ha, achene yield: 2.52 t/ha) in comparison with the Atonik treatment (root yield: 64.61 t/ha, achene yield: 2.52 t/ha). The same tendency of achievements is typical for the crop quality (Pentakeep-V: digestion 19.13 %, oil content 43.19 %; Atonik: digestion 18.95 %, oil content 41.36 %).

Key words: sugar beet, sunflower, weather conditions, Atonik, Pentakeep-V, yield, quality.

V poľných polyfaktorových pokusoch realizovaných v rokoch 2009–2010, v teplej kukuričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; klimatický okrsok: teplý, suchý, s miernou zimou a dlhým slnečným svitom, hnedozem kultizemná), bol sledovaný vplyv rastového stimulátora Atonik a listového hnojiva Pentakeep-V na produkčné parametre repy cukrovej (Original, Monokini) a slnečnice ročnej (NK Brio, NK Armoni, NK Country, NK Ferti).
Konkrétny priebeh teplotných a vlahových podmienok potvrdil štatisticky vysoko preukazný vplyv pestovateľského ročníka na sledovaných parametroch produkcie repy cukrovej (úroda buliev: 67,59 t/ha (2009), resp. 64,99 t/ha (2010); cukornatosť 19,35 % (2009), resp. 18,69 % (2010)) a slnečnice ročnej (úroda nažiek: 2,75 t/ha (2009), resp. 2,31 t/ha (2010); obsah oleja 43,92 % (2009), resp. 40,69 % (2010)).
V daných pôdnoklimatických podmienkach boli dosiahnuté vyššie hodnoty (štatisticky nepreukazné) úrody buliev repy cukrovej a nažiek slnečnice ročnej pri metodicky zvolenej listovej aplikácii Pentakeepu-V (úroda buliev: 67,53 t/ha, úroda nažiek 2,52 t/ha), v porovnaní s variantom aplikácie Atoniku (úroda buliev: 64,61 t/ha, úroda nažiek 2,29 t/ha). Rovnaká tendencia výsledkov je typická i pri dosiahnutej kvalite plodín (Pentakeep-V: cukornatosť 19,13 %, obsah oleja 43,19 %; Atonik: cukornatosť 18,95 %, obsah oleja 41,36 %).

Kľúčové slová: repa cukrová, slnečnica ročná, poveternostné podmienky, Atonik, Pentakeep-V, úroda, kvalita.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 174–177.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz